+420 515 255 131

Výpis usnesení ZO ze dne 10. 6. 2015

12. 06. 2015 | admin
Usnesení č. 1/5- 2015 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    E.ON- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
3.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VAK Znojemsko za r. 2014.
4.    Zpráva starosty - závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     4          Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/5 – 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ – č. 1040004289/045
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ:00292982 a E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která řeší souhlas  obce s umístěním kabelů a skříní SS,SR  na pozemcích Obce Kravsko, p.č.: 653/1,640/11,554/1,581/1,642/2 k.ú. Kravsko.
Pověřuje starostu obce k  uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování č. 2:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 3/5 – 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VAK Znojemsko za r. 2014.
Hlasování č. 3:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/5 – 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zpráva starosty za období 25.2.2015 – 10.6.2015.
Hlasování č. 4:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Zapsal :pan Daniel Fabián   ,v.r.
Ověřili:    paní Věra Řezaninová , v.r.
pan  Šimon Meluš  , v.r.

V Kravsku 10. června 2015
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.