Obec Kravsko

Výpis usnesení ZO ze dne 1. 4. 2015.

9. 4. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/3- 2015 :
 Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Bc. Eva Šrůtková – Žádost o uzavření plánovací smlouvy.
3.    Ing. Pivnička – Smlouva o dílo
4.    Ing. Petr Pokorný – Smlouva o dílo
5.    ZMES Třebíč – Smlouva o dílo
6.    Dopravoprojekt Ostrava – cenová nabídka..
7.    Zpráva z 5. KD Kanalizace
8.    Odkanalizování obcí SZ větev – II. etapa- finanční rozbor.
9.    ZŠ a MŠ Kravsko – Žádost o souhlas k přijetí daru.
10.  Veřejně prospěšné práce v r. 2015.
11.  Plnění rozpočtu k 20.3.2015.
12.  Smlouva o poskytnutí práv k užívání software č. SML-00611/15
13.  Zpráva starosty.
14.  Diskuse, usnesení – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:     4          Proti:     0                  Zdržel se:    0
Usnesení č. 2/3 – 2015:
Zastupitelstvo obce
Pověřuje starostu obce k  uzavření Plánovací smlouvy.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12 a Bc. Eva Šrůtková, Kravsko 52
Předmět smlouvy: Termín vybudování inženýrských sítí v lokalitě Rybník ( za účelem vydání územního rozhodnutí).
Hlasování č. 2:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0
Usnesení č. 3/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo č. 0315/1“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982
a Silniční a mostní inženýrství,s.r.o., Rudoleckého 25, Znojmo, IČ: 27699927
Předmět smlouvy: Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Kravsko.
Hlasování č. 3:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0
Usnesení č. 4/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo č. 2015/1/15-18“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982
a AQUAPROJEKT CZ s.r.o., U domoviny 5, 669 02 Znojmo, IČ: 16325915
Předmět smlouvy: Projektová dokumentace na akci „Dokončení skládky na Mastníku“..
Hlasování č. 4:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0
Usnesení č. 5/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy o dílo č. 15210301“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982
a ZMES,s.r.o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, IČ: 43371833
Předmět smlouvy: Veřejné osvětlení a místní rozhlas, lokalita Rybník v obci Kravsko.
Hlasování č. 5:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 6/3-2015:
Zastupitelstvo obce RUŠÍ
zadávací řízení na službu  „Vypracování projektové dokumentace na opravu historického mostu“.
Hlasování č. 6:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0
Usnesení 7/3-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu z 5. kontrolního dne kanalizace , který se konal 11.3.2015.
Hlasování č.7:      Pro:  4             Proti:  0                     Zdržel se:    0
Usnesení č.8/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
rozbor financování II. etapy kanalizace.
Hlasování č. 8:      Pro:   4            Proti:      0                 Zdržel se:   0
Usnesení 9/3-2015:
Zastupitelstvo obce Kravsko SOUHLASÍ
s přijetím daru ve výši 2023,00 Kč, na činnost školního klubu.
Hlasování č.9:      Pro: 4             Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 10/3-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o výběru pracovníků na VPP v r. 2015.
Hlasování č.10:      Pro:    4           Proti:       0                Zdržel se:    0
Usnesení č. 11/3-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko BERE NA VĚDOMÍ:
čerpání finančních prostředků do 20.3.2015.
Hlasování č.11:      Pro:   4            Proti:       0                Zdržel se:   0
Usnesení č. 12/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
Pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu „Smlouvy č. SML-00611/15“.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko12, IČ: 00292982
a ALIS spol.,s.r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa,  IČ: 00672416
Předmět smlouvy: Poskytnutí práv k užívání software.
Podmínka: Splatnost faktury k 10.08.2015.
Hlasování č. 12:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:  0
Usnesení č.13/3 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Zprávu starosty za období od 25.2.2015 do 1.4.2015“.
Hlasování č. 13:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Zapsal:  pan    Daniel Fabián  , v.r.
Ověřil:  paní   Věra Řezaninová  , v.r.
pan     Šimon Meluš     , v.r.
V Kravsku  3. dubna 2015 .
Mgr. František Moučka, starosta obce , v.r.

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...