+420 515 255 131

Usnesení č.8/2011 ze zasedání ZO dne 14.12.2011

16. 12. 2011 | admin
Usnesení č.1/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, pana Aleše Hutaře a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování – parkoviště
„Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
3. Závěrečné vyúčtování – dětské hřiště
„Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
4. Inventarizační komise
5. Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2014.
6. Rozpočtová opatření č. 8/2011 a 9/2011.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
11. TDO
12. Různé
13. Diskuse – závěr.
Hlasování č.1 :  Pro :           7    Proti :      0    Zdržel se :         0
Usnesení č. 2/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. „Závěrečné vyúčtování akce – parkoviště u ČP a MŠ“.
b. „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č.1/8-2011).

Hlasování č. 2 :  Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č.3/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. „Závěrečné vyúčtování akce – výstavba dětského hřiště“.
b. „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č. 2/8-2011).
Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/8-2011

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje tyto inventarizační komise :
Pro Obecní úřad Kravsko :
Předseda komise : Jiří Dvořák,  člen zastupitelstva Aleš Hutař,  člen zastupitelstvaAlena Janáčková,  účetní

Likvidační komise : Pavel Hlávka,  starosta
Jiří Drozd,  člen zastupitelstva
Ing. Petra Hutařová,  člen zastupitelstva

Pro požární ochranu :
Předseda komise : Mgr. František Moučka, člen zastupitelstva
Jaromír Kuřítka, místostarosta
Václav Alexa,  velitel SDH

Likvidační komise :  Jiří Dvořák, člen zastupitelstva
Aleš Hutař, člen zastupitelstva
Ing. Petar Hutařová, člen zastupitelstva
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/8-2011).

Hlasování č.4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.5/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočtový výhled Obce Kravsko na období2012  - 2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz příloha č. 4/8-2011).

Hlasování č.5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2011 a č.9/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 5/8-2011 a  6/8-2011).

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/8 – 2011.

Zastupitelstvo obce Kravsko dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb. schvaluje „Rozpočtové provizorium na r. 2012 “.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/8-2011).

Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/8-2011

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje : 
1. Jako zřizovatel ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace, jmenuje do „Školské rady“ tyto členy : Pan Aleš Hutař – doporučuje jako předsedu
Mgr. Dana Hasprová
Paní Magda Fruhwirtová
2. Žádost o příspěvek ve výši 10 000,-Kč na spolufinancování projektu „Zajímám se o svůj region – jsem žákem ZŠ Kravsko“.
3. Žádost o povolení čerpání investičního fondu. 
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 8/8-2011,9/8-2011,      10/8-2011). 

Hlasování č. 8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu č.6711039/1 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu “. 
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/8-2011).

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 10/8-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene “. (Ing. Dušan Kyněra – DUKY, IČ. 12748871).
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/8-2011).

Hlasování č. 10 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.11/8-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích“, sazbu za svoz TDO 460,-Kč na osobu a rok. Tato sazba je platná pro rok 2012.

Hlasování č. 11 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/8-2011.¨
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1. Zprávu o zápisu z úvodní dohlídky k přezkoumání hospodaření r. 2011 DSO.
2. Zprávu z „Usnesení z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 13/8-2011 a 14/8-2011).

Hlasování č. 12 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :      0
Projednáno a schváleno dne 14.12.2011.
Zapsal : Pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :  Pan Jiří Dvořák
Pan Aleš Hutař

Pavel Hlávka,  starosta obce