+420 515 255 131

Usnesení č.7/2011 ze zasedání ZO dne 26.10.2011

01. 11. 2011 | admin
Usnesení č.1/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program.


1. Organizační záležitosti
2. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvková organizace
3. Plnění rozpočtu obce Kravsko k 30.9.2011.
4. Rozpočtové opatření č.7/2011.
5. Zpráva předsedy kontrolního výboru
6. Zpráva předsedy finančního výboru
7. Zadání zakázek malého rozsahu
8. Schválení dodatku č. 1 „Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
9. Různé
10. Diskuse – závěr

Hlasování č.1 Pro:   7  Proti :   0     Zdržel se :   0

Usnesení č.2/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko dle zák. č. 561/2004 Sb.,§ 23, odst. 3, jako zřizovatel
školy povoluje výjimku do čtyř dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím předpisem.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/7-2011).

Hlasování č. 2.  Pro :     7   Proti :  0   Zdržel se :   0

Usnesení č. 3/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce Kravsko k 30.9.2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č. 2/7-2011).

Hlasování č.3 :  Pro :  7    Proti :  0     Zdržel se :   0

Usnesení č. 4/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č.7/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/7-2011).

Hlasování č. 4 :  Pro :   7   Proti :   0    Zdržel se :    0

Usnesení č.5/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu kontrolní komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/7-2011).

Hlasování č.5 : Pro :   7      Proti :     0    Zdržel se :       0

Usnesení č. 6/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu finanční komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/7-2011).

Hlasování č. 6 :  Pro :  7   Proti :    0   zdržel se :   0

Usnesení č. 7/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. Vyzvat firmy Vejtasa s.r.o., Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč a firmu SIGETY & ŠÁRKA, Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč k vypracování cenové nabídky na zhotovení díla „Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko lokalita Mastník“.
b. Vyzvat firmu Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56 k dodání služby OSD na stavbě „Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník“. Po obdržení nabídek vybere nejvýhodnější nabídku zastupitelstvo obce a pověřuje starostu obce s vybranou firmou uzavřít smlouvu.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/7-2011,7/7-2011
a 8/7-2011).

Hlasování č.7 :  Pro :  7    Proti :    0     Zdržel se :    0

Usnesení č. 8/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č.1 „Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/7-2011).

Hlasování č. 8 : Pro :   7    Proti :   0       Zdržel se :    0

Usnesení č.9/7-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko za rok 2011.
2. Závěrečný účet zájmového sdružení obcí VAK Znojmo za rok 2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/7-2011,
11/7-2011).

Projednáno a schváleno dne 26.10.2011.
Zapsal : pan Jaromír Kuřítka
Ověřil : pan Mgr. František Moučka
pan Jiří Drozd

Pavel Hlávka, starosta obce