+420 515 255 131

Usnesení č.6/2011 ze zasedání ZO dne 21.9.2011

27. 09. 2011 | admin
Usnesení č.1/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Dvořáka a následující program.


1.       Organizační záležitosti
2.       Zóna stání v obci
3.       Smlouva o právu provést stavbu
4.       Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
5.       Pronájem pozemků
6.       Rozpočtové opatření č. 4, č.5, č.6.
7.       Zadání zakázek malého rozsahu
8.       Provozní řád veřejného dětského hřiště
9.       Zpráva starosty
10.  Diskuse – závěr

Usnesení č.2/6-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zřízení zóny stání v obci a to od 20:00 hodin do 6:00 hodin pro vozidla těžší 6 tun, umístění značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ na vybudované parkoviště u ČP a umístění zrcadla do zatáčky u „Vávrovy zahrady.

Usnesení č.3/6-2011
a.Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu“ mezi obcí Kravsko a Správou a údržbou silnic JMK, příspěvkovou organizací kraje,Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, na stavbu „III/40826 Kravsko – průtah“.
b.Pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/6-2011).

Usnesení č. 4/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „ Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101127146“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 2/6-2011).

Usnesení č. 5/6-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje žádost paní Jitky Drozdová, Kravsko 179, o
prodloužení nájemní smlouvy na pronajaté pozemky, vydané na náhradních pozemcích, na dobu deseti let. Jedná se o pozemky p.č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4,
546/5, 553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333, 336, 339, 342, 344, 352, 356, část parcely 266, část parcely178/1, část parcely 113/1, 113/31 v k.ú. Kravsko o celkové výměře 18, 3179 ha za částku 27 185,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/6-2011).

Usnesení č. 6/6-2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č4, č. 5 a č.6.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 4/6-2011, 5/6-2011 a č. 6/6-2011).

Usnesení č. 7/6-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje, aby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a s „ Interním předpisem obce Kravsko, pro zadávání zakázek malého rozsahu dle čl. 1“, zadat ing. Poláčkovi zakázku na vypracování projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/6-2011).

Usnesení č. 8/6-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Provozní řád veřejného dětského hřiště“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/6-2011).

Usnesení č. 9/6-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty.
 

Zapsal: p. Jaromír Kuřítka
V Kravsku dne 21.9.2011
 

Ověřil. p. Aleš Hutař                                   
p. Jiří Dvořák

Hlávka Pavel
starosta obce