+420 515 255 131

Usnesení č.5/2011 ze zasedání ZO dne 10.8.2011

18. 08. 2011 | admin
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 10.8.2011.
USNESENÍ č.5/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 10.8.2011.

Přílohy:
1/5-2011  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
2/5-2011  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
3/5-2011  Rozpočet na vybavení dětského hřiště herními prvky fy. DEFITA s.r.o.
4/5-2011  Faktury za opravu místních komunikací.
5/5-2011  Faktura za vybudování parkoviště u MŠ a ČP.
6/5-2011  Zprava o odkanalizování obce.
7/5-2011  Žádost o osvětlení

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 10.8.2011.

Pavel Hlávka 
starosta obce.

Usnesení č.1/5-2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu p. Jiřího Dvořáka, p. Jiřího Drozda a následující program zasedání:
1.) Organizační záležitosti.
2.) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
3.) Podepsání smlouvy s JMK na získání dotací na vypracování ÚP Kravsko.
4.) Dětské hřiště.
5.) Prodloužení nájemní smlouvy.
6.) Zpráva starosty.
7.) Diskuse – závěr.

Hlasování č.1. Pro :  5 Proti :            0        Zdržel se:      0

Usnesení č.2/5-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha 1/5 – 2011).

Hlasování č.2.  Pro:       5      Proti:         0        Zdržel se:         0

Usnesení č. 3/5-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí podepsání  „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“ číslo 008553/11/OÚPSŘ na vypracování ÚP Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nehlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.2/5 – 2011).

Hlasování č.3. Pro:      5       Proti:      0         Zdržel se:       0

Usnesení č.4/5-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje nabídnutou cenu firmy DEFITA s.r.o. za dodání a instalaci herních prvků na dětské hřiště a to částku 118 841,- Kč včetně DPH.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.3/5-2011).
Hlasování č.4: Pro:       5  Proti:         0               Zdržel se:      0                 

Usnesení č.5/5-2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odložení projednávání bodu č.5 na příští zasedání ZO.

Hlasování č.5: Pro:       5     Proti:      0  Zdržel se:     0
Usnesení č.6.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.4/5-2011, 5/5-2011,
6/5-2011, 7/5-2011).

Hlasování č.6: Pro:             5     Proti:       0  Zdržel se:       0

V Kravsku dne 10.8.2011.
Zapsal : p. Jaromír Kuřítka

Ověřil : p. Jiří Dvořák
             p. Jiří Drozd     

Pavel Hlávka  starosta obce