+420 515 255 131

Usnesení č.1/2012 ze zasedání ZO ze dne 20. 2. 2012

25. 02. 2012 | admin
Usnesení č. 1/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Rozpočtové opatření č.10/2011
3. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2011
4. Zateplení školních budov
5. Zpráva o výsledku inventarizace
6. Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na r. 2012.
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
8. Plán činností výborů pro kulturu a sport
9. Různé
10. Diskuse-závěr.

Hlasování č. 1: Pro . 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 2/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/1-2012).

Hlasování č. 2 :  Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zprávu o vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.2/1-2012 a č. 3/1-2012).

Hlasování č. 3 :  Pro : 7 Proti :  0  Zdržel se : 0
Usnesení č. 4/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D 000387 s firmou RENARDS s.r.o. , Vídeňská 7,  639 00 Brno
2. Přepracování ENERGETICKÉHO AUDITU  a ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU firmou   EUROENERGO s.r.o., Marie Majerové 715/41, 674 01 Třebíč.
3. Uzavření „Příslibu o financování“ tj. poskytnutí dlouhodobého úvěru až do výše 2 mil. Kč u Komerční banky a.s. Znojmo.
Tímto také pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č.4/1-2012, č.5/1-2012 a č. 6/1-2012).

Hlasování č.4 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 5/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace  majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko dle skutečnosti k 31.12.2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/1-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č.6/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na rok 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.8/1-2012).

Hlasování č.6 :  Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/1-2012).

Hlasování č. 7 :  Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 8/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Plán činnosti výboru pro kulturu na r. 2012.
2. Plán činnosti výboru pro sport na r. 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/1-2012, č. 11/1-2012)

Hlasování č. 8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/1-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1. Zprávu z Valné hromady DOS – kanalizace Severozápadní větev a rozpočet DOS – kanalizace Severozápadní větev na rok 2012.
2. Zprávu o schválení rozpočtu VaK Znojemsko na rok 2012.
3. Informace o zahájení vodoprávního řízení k vydání stavebního povolení k provedení úpravy koryta vodního toku „Plenkovický potok“.
4. Informaci o zahájení stavebního řízení III/408 26 Kravsko, průtah stavební objekt SO 101.1.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/1-2012, č.13/1-2012, č.14/1-2012 a č. 15/1-2012).

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

 

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 20.2.2012.
Zapsal : Jaromír Kuřítka
Ověřil : Mgr. František Moučka
Jiří Drozd

Pavel Hlávka, starosta obce

Datum vložení: 25.2.2012
Datum sundání: 13.3.2012