+420 515 255 131

USNESENÍ č. 9/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 8. prosince 2009

14. 12. 2009 | admin
Usnesení č. 9/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 25.9.2007 pana Aleše Hutaře a pana Antonína Groisse
b/ následující program zasedání:

1. Organizační záležitosti.
2. Plnění „ Programu rozvoje obce“ v r. 2009.
3. Projednání rozpočtového opatření č. 6/2009 ,7/2009 a 8/2009.
4. Projednání plnění rozpočtu obce k 30.11.2009.
5. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2010.
6. Projednání dodatku k rozpočtovému výhledu na r. 2011-12
7. Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce.
8. Poplatky za likvidaci domovního odpadu.
9. Výsledky finanční kontroly- předaudit
10. Zápis z jednání kontrolního a finančního výboru.
11. Schválení závěrečného vyúčtování dotace – budova č. 23.
12. Schválení závěrečného vyúčtování dotace – oprava hřbitovní zdi.
13. Schválení závěrečného vyúčtování dotace – CZECH POINT.
14. Finanční převod budovy č. 23 do majetku obce.
15. Plán plenárních zasedání na r. 2010.
16. Prodej pozemků.
17. Územní plán obce – změna.
18. Kanalizace- informace – VH DSO , rozpočet II. etapy..
19. Sportoviště – informace.
20. VAS – valná hromada – závěry.
21. Josef Trešl – žádost o povolení provozovat trhy.
22. Dohoda s policií ČR.
23. Schválení kalkulace cen poplatku za pronájem hrobu
24. Pojištění sportoviště a podporovaných bytů.
25. Zpráva starosty.
26. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o plnění „ Programu rozvoje obce“ v r. 2009“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/9 -2009.)
Hlasování č. 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové opatření č. 6/2009“, č. 7/2009 a č. 8/2009“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.2/9 -2009, 3/9-2009,
4/9-2009.)
Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: 9/4 :
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ hodnocení čerpání rozpočtu obce k 30.11.2009.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 5/9-2009.)
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/5:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové provizorium a pravidla čerpání rozpočtového provizoria na rok 2010.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.6/9 - 2009).
Hlasování č. 5: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/6:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ „Dodatek k Rozpočtovému výhledu na r. 2011 – 2012“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.7/9 - 2009).
Hlasování č. 6: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 9/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Příkaz k inventarizaci majetku obce a požární ochrany k 31. prosinci 2009“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 8/9-2009.)
Hlasování č. 7: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb a zákonem č. 128/2000 „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009,Obce Kravsko, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 9/9-2009.)
Hlasování č. 8: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/9:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2009.
b/ Zápis z kontroly vedení matriky v obci Kravsko v r. 2009
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 10/9-2009,11/9-2009.)
Hlasování č. 9: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/10
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/„Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Kravsko konaného dne 4.11.2009.“
b/„Zápis z jednání finančního výboru Obce Kravsko konaného dne 20.10.2009.“
Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.12/9-2009; č.13/9 - 2009)
Hlasování č. 10: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Závěrečné vyúčtování akce „B.j. 3 PB – PČB Kravsko „ , Kravsko č. 23
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 14/9-2009.)
Hlasování č. 11: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/12
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Závěrečné vyúčtování akce „Oprava hřbitovní zdi“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 15/9-2009.)
Hlasování č. 12: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/13:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Závěrečné vyúčtování akce „Zavádění ICT v územní veřejné správě“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 16/9-2009.)
Hlasování č. 13: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/14:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání –
„Rekonstrukce budovy č.p. 23“. Nová hodnota 3 725 311,00 Kč.
( Úplný text dokumentu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – příloha č. 17/9-2009.)
Hlasování č. 14: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/15:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko v roce 2010.
( Úplný text dokumentu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – příloha č. 18/9-2009.)
Hlasování č. 15: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/16:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE Odprodej obecního pozemku p.č. 603/3 manželům Jiřímu a Věře Trávníčkovým.
Výměra pozemku bude stanovena po zaměření geodetickou kanceláří na náklady žadatele. K zaměření bude přizván zástupce obce Kravsko. Pozemky budou odprodány na základě uzavřené smlouvy v ceně 20 Kč / 1 m2
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.19/9-2009. )
Hlasování č. 16: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/17:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE přeložit projednání změny ÚP obce na samostatné jednání ZO . Trmín leden – únor 2010.
Hlasování č. 17: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/18:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Zprávu o přípravě budování II. etapy splaškové kanalizace.
b/ Informaci o rozpočtu II. etapy kanalizace.
c/ Protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŽPČR
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.20/9-2009,21/9-2009,22/9-2009).
Hlasování č. 18: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/19:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ zprávu o ukončení výstavby sportoviště u ZŠ a MŠ Kravsko.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.23/9-2009).
Hlasování č. 19: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/20:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ zprávu o jednání a závěrech Valné hromady svazku VAZ.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.24/9-2009).
Hlasování č. 20: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/21:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE souhlas s provozováním prodejních trhů v areálu keramiky Kravsko pro pana Josefa Trešla, Kravsko 164 za podmínky, že bude předloženo souhlasné stanovisko OHS Znojmo a stanovisko majitele pozemku.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.25/9-2009).
Hlasování č. 21: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/22:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“ uzavřenou mezi Policií ČR –Krajské ředitelství JMK a Obcí Kravsko.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.26/9-2009).
Hlasování č. 22: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/23:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Poplatek za hrobové místo ve výši 17 Kč/ m2 /rok ,a to na léta 2010 – 2020.
b/ Jednorázové splácení poplatku na 10 let.
c/ Návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.27/9-2009).
Hlasování č. 23: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/24:
Zastupitelstvo obce
1.SCHVALUJE
uzavření změny v pojištění majetku obce ( pojištění budovy č.23 a sportoviště) s Českou pojišťovnou dle předloženého návrhu smlouvy na:
a/ Živelní pojištění movitých věcí – ve výši 1 723,0 Kč/rok.
b/ Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí - ve výši do 18 700,00 Kč.

2. POVĚŘUJE
starostu obce Mgr. Františka Moučku k uzavření a podepsání nové smlouvy.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.28/9-2009).
Hlasování č. 24: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/25:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Zprávu starosty za období od 16.92009 do 8.12.2009.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.29/9 - 2009).
Hlasování č. 25: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal:
Pavel Hlávka , v.r.

Ověřili:
Aleš Hutař , v.r.
Antonín Groiss , v.r.

V Kravsku 8.12.2009 Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.