+420 515 255 131

Usnesení č. 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 5.12.2012.

11. 12. 2012 | admin
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou pana Jiřího 
Drozda a následující program :

1. Organizační záležitosti.
2. Zápis z dílčího  přezkumu hospodaření Obce Kravsko za r. 2012.
3. Plnění rozpočtu-účetní závěrka za období od 1.1.2012 do 30.9.2012.
4. Rozpočtová opatření
5. Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016.
6. Zpráva kontrolního výboru.
7. Zpráva finančního výboru.
8. Plán inventur a postupy inventarizace.
9. Obecně závazné vyhlášky.
10. Žádost o snížení nájmu.
11. Informace o výsledku konkurzního řízení na pracovní místo ředitel/ka ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace.
12. Zakázky malého rozsahu.
13. Časový harmonogram zasedání ZO Kravsko pro rok 2013.
14. Zpráva starosty.
15. Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :    0

Usnesení č. 2/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/7-2012)
Hlasování č. 2 :  Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 3/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu – účetní závěrku za období od 1.1.2012 do 30.9.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.2/7-2012).
Hlasování č. 3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č.4/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2012, 8/2012 a 9/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/7-2012, 4/7-2012 a 5/7-2012).
Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 5/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko  a.) schvaluje „Rozpočtové provizorium na r. 2013“.
b.) bere na vědomí „Rozpočtový výhled na r. 2013 – 2016“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/7-2012 a 7/7-2012).
Hlasování č. 5 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
 
Usnesení č. 6/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/7-2012).
Hlasování č. 6 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
 
Usnesení č. 7/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/7-2012).

Hlasování č. 7 .: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 8/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje“Plán inventur a postup inventarizace majetku Obce Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/7-2012).
Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 9/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b.) „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů“.
       (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/7-2012,12/7-2012 a 13/7-2012).
Hlasování č. 9 : Pro : 5 Proti :   0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 10/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č. 1 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor – KD ze dne 21.dubna2010“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/7-2012 a č.15/7-2012).
Hlasování č.10 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 11/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí jmenování ředitelkou Základní školy a mateřské školy, Kravsko,příspěvkové organizace paní Mgr. Simonu Jakešovou.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 16/7-2012 a 17/7-2012).
Hlasování č. 11 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 12/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle „Interního předpisu Obce Kravsko na vypracování projektů a dohled na vybudování inženýrských sítí v lokalitě „Rybník“ firmě Vodárenská a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 672 25 Znojmo.
Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :   0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 13/7-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání ZO Kravsko pro rok 2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/7-2012).
Hlasování č. 13 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 14/7-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko :
a. ) schvaluje udělení odměny paní Mgr. Marii Ludvíkové v hodnotě do 5 000,- Kč.
b. bere na vědomí zprávu o kácení stromů na „Plenkovickém potoce“ a zprávu o kanalizaci.
Hlasování č. 14 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
Projednáno a schváleno dne 5. prosince 2012.

Zapsal : pan Jiří Dvořák
Ověřil : pan Jiří Drozd
ing. Petra Raabová

V Kravsku dne 5. prosince 2012.   
Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 10.12.2012
datum sundání: 28.12.2012