+420 515 255 131

USNESENÍ č. 7/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 15. září 2009

15. 09. 2009 | admin
Usnesení č. 7/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.9.2009 pana Aleše Hutaře a Jaromíra Kuřítku pana Aleše Hutaře
b/ následující program zasedání:

Program:
1. Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č.4 , č.5/2009.
3. Projednání materiálů potřebných k obydlení PPB .
4. Projednání materiálů DSO – Kanalizace.
5. Organizační záležitosti ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace.
6. Příprava změny územního plánu obce.
7. Schválení podání žádosti o dotace na zateplení školních budov.
8. Sportoviště – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
9. Různé.
10. Zpráva starosty.
11. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové opatření č. 4/2009 a č. 5/2009“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/7 -2009,2/7-2009.)

Hlasování č. 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/3:
Zastupitelstvo obce
1. SCHVALUJE
Přidělení bytu v domě s podporovanými byty Kravsko 23 „
Byt č. 1 paní Drahomíře Keilové;
Byt č. 2 paní Františce Strohové
Byt č. 3 paní Anně Fendrichové

2. POVĚŘUJE STAROSTU OBCE
Mgr. Františka Moučku k uzavření a podpisu Nájemní smlouvy ( v souladu s § 685 občanského zákoníku) s datem pronájmu 1.10.2009.

Součásti smlouvy bude
- Rozhodnutí o přidělení bytu
- Protokol o předání a převzetí nájemního bytu
- Výpočtový ( evidenční) list pro výpočet úhrady za užívání bytu.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.3/7 -2009.)

Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č: 7/4:

Zastupitelstvo obce Bere na VĚDOMÍ
a/ Zprávu starosty o přípravě výstavby II. etapy kanalizace
b/ Schválení Smlouvy o půjčce mezi „Svazkem oocí“ a „SFCU“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 4/7-2009, 5/7-2009 .)
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/5:

1.Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,§ 23, odst.3 pro školní rok 2009/2010 a za dodržení podmínek uvedených v žádosti
- Výjimku z počtu dětí v VI. tř. na 31 žáků a v IX. tř. na 32 žáků.
- Spojení dívek 6. a 7. ročníku z paralelních tříd do skupiny v počtu 33 žákyň na hodiny Tv a Vv.

b/ V souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace“, Č.j.: 124/2009 , a to s platností od 1.10.2009.

2. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„ Výroční zprávu ZŠ a MŠ , Kravsko, příspěvkové organizace“ za šk. rok 2008/2009.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. přílohy6/7-2009, 7/7-2009,č.8/7 -2007).,

3. Zastupitelstvo obce RUŠÍ PLATNOST s platností od 1.10. 2009 stávající
Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace“,
Č.j.: 156/2002 , ze dne 12. 11. 2002

Hlasování č. 5: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/6:

Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
1. Záměr obce na odkoupení pozemků p.č. 552/4 ( 2425 m2 ), 552/5 ( 1579 m2 ), 552/1 ( 3 034 m2 ),550 ( 3 447 m2 ), 642/1 ( 627 m2 ).
2. Vypsat výběrové řízení na odbornou firmu, která zpracuje „ Změnu č. 2 ÚP obce“.
3. Zveřejnit na úřední desce a na internetu obce záměr zpracování změny ÚP obce tak, aby mohli občané vznést náměty , které by se měly změnou realizovat – termín do 30.11.2009.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. -9/7-2009,10/7 -2009.)

Hlasování č. 6: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Podání žádosti ke SFŽP ČR o dotace- na akci „ Zateplení školních budov ZŠ a MŠ Kravsko“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. -11/7-2009)
Hlasování č. 7: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 7/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ V souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, článek 1 , vyzvat firmu Prostavby a.s., Zengrova 2, 615 000 Brno k vypracování nabídky
a k následnému provedení stavby – „Zpevnění části pláně a podloží na stavbě hřiště na odbíjenou a košíkovou v rozsahu cca 300 m2 .
b/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2009-04-09 .
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 12/7-2009,13/7-2009.).

Hlasování č. 8: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení 7/9:

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Informace o plnění rozpočtu k 31.8.2009
b/ Informace o revizi v KD a odstranění závad
c/ Informace o opravě hřbitovní zdi
d/ Informace o úpravách v prostoru mostu u hřbitova.
e/ Informace o opravě veřejného osvětlení.

Hlasování č. 9: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/10:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„ Zprávu starosty k 15.9.2009.“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko. Viz. příloha č. 14/7-2009.)

Hlasování č. 10: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal: pan Antonín Groiss
Ověřili:
pan Jaromír Kuřítka
pan Aleš Hutař

V Kravsku 15.9.2009. Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.