+420 515 255 131

USNESENÍ č. 6/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 3. prosince 2014

15. 12. 2014 | admin
Usnesení č. 1/6 - 2014 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ - ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/ - následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Paní Dagmar Šefčíková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.    Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
4.    Projednání rozpočtového opatření č. 9/2014 a 10/2014 .
5.    Projednání „ Rozpočtového provizoria na r. 2015“
6.    Smlouva o poskytnutí dotace   z rozpočtu JMK.
7.    Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce.
8.    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
9.    Žádost o odkoupení stavebního pozemku..
10.  VAK – „Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
uzavřené dne   16.6.2013.
11.  Zástavní smlouva na jištění půjčky SFŽP.
12.  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN – 014330027492/001
13.  Návrh rozpočtu ZSO VAK na r.2015 a Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev
kanalizace na r.2015
14.  KB – nabídka úvěru.
15.  Pozemní stavby a A- projekt, s.r.o. – „Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo“
16.  Jana a Jindřich Dvořákovi – Odstoupení  od koupě stavebního pozemku p.č. 178/42
17.  Lesy ČR – žádost o odprodej části parcely č.596/7.
18.  Zpráva starosty.
19.  Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro: 4              Proti:  0                     Zdržel se:  0

Usnesení č. 2/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce VYSLOVUJE SOUHLAS
s žádostí paní Dagmar Šefčíkové na ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD. Nebude-li rozhodnuto o novém nájemci v dřívějším termínu, bude pronájem ukončen k 31.1.2015.
(Příloha: 6/1 – 2014)
Hlasování č. 2:      Pro:   4            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/6 – 2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
1. Dodatek č.5 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kravsko
ze dne 22.9.2010.
2. Kladné vyřízení žádostí č. 261/14  a  302/14, podané ředitelkou ZŠ a MŠ Kravsko.
a/ Povoluje převedení částky 94 412,03 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
a čerpání částky 90 000,00 Kč z investičního fondu nad rámec rozpočtu.
b/ Souhlasí s přijetím daru ve výši 5 000,0 Kč od obce Plenkovice.
( Příloha: 6/2-2014; 6/3-2014)
Hlasování č. 3:      Pro:    4           Proti:    0                   Zdržel se:  0
 

Usnesení č. 4/6-2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové opatření č.9/2014“ a „Rozpočtové opatření č.10/2014“.
(Příloha č.6/4 -2014, 6/5-2014)
Hlasování č. 4:      Pro:  4            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/6-2014:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
„Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015“.
(Příloha č.6/6-2014).
Hlasování č. 5:      Pro:   4            Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 6/6-2014:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 027894/14/OKH.
Pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
(Příloha č.6/7-2014).
Hlasování č. 6:      Pro:  4              Proti:   0                    Zdržel se:   0

Usnesení 7/6-2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Příkaz k inventarizaci majetku obce Kravsko ke dni 31. prosince 2014“ -  účetní období 2014“. (Příloha č. 6/8-2014.)
Hlasování č.7:      Pro:    4           Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení 8/6-2014:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo
za rok 2014.                                                                                    (Příloha č. 6/9-2014)
Hlasování č. 8:      Pro:   4            Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 9/6-2014
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE:
a/ odprodej stavebního pozemku p.č. 178/43 v k.ú. Kravsko panu Janu Puklovi, Mramotice 100, 671 51 Kravsko o výměře 750 m2 za cenu 315 000,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování  a podpisu kupní smlouvy s kupujícím.
b/ odprodej stavebního pozemku p.č. 178/47 v k.ú. Kravsko panu Lubomíru Barákovi, Krylova 539/7,669 04 Znojmo o výměře 776 m2 za cenu 325 920,00 Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vypracování
a podpisu kupní smlouvy s  kupujícím.                             (Příloha č.6/10-2014, 6/11-2014 ).
Hlasování č. 9:      Pro:   4            Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 10/6-2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE:
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  uzavřené dne  16.6.2013 mezi obcemi Žerůtky, Znojmo, Plenkovice, Kravsko a zájmovým sdružením obcí – Vodovody
a kanalizace Znojemsko.                                                                    (Příloha č. 6/12-2014.)
Hlasování č. 10:      Pro:   4            Proti:      0                 Zdržel se:    0


Usnesení č.11/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Zástavní smlouvu č. 09048121 – Z2 mezi SFŽP ČR a obcí Kravsko
dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
( Příloha č. 6/13-2014.)
Hlasování č. 11:      Pro:   4            Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č.12/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. ZN – 014330027492/001“ mezi E.ON Distribuce,a.s. zastoupené E.ON ČR, s.r.o. a obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko“.
Pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.                                       ( Příloha č. 6/14-2014.)
Hlasování č. 12:      Pro:  4             Proti:    0                Zdržel se:    0

Usnesení č.13/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na r. 2015.
b/ Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kanalizace na r.2015.
( Příloha č. 6/15-2014, 6/16-2014.)
Hlasování č. 13:      Pro:  4             Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č.14/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE
starostu obce, aby požádal KB o vypracování NÁVRHU smlouvy
k poskytnutí dlouhodobého úvěru ( 10 let)  na financování budování II. etapy kanalizace v obci Kravsko.                                                                                     ( Příloha č. 6/17-2014.)
Hlasování č. 13:      Pro:    4           Proti:      0              Zdržel se:  0

Usnesení č.15/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Dodatek č.1 mandátní smlouvy ze dne  2.5.2014.
Smluvní strany: Obec Kravsko a A-projekt s.r.o.
a/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne  3.3.2014.Smluvní strany: Obec Kravsko a Pozemní stavby,s.r.o. ( Příloha č. 6/18-2014,6/19-2014.)
Hlasování č. 15:      Pro:    4           Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.16/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
odstoupení Jany a Jindřicha Dvořákových od koupě pozemku
p.č. 178/42.                                                                                            ( Příloha č. 6/20-2014)
Hlasování č. 16:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č.17/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
záměr odprodeje části pozemku p.č.596/7 v k.ú. Kravsko, evidované jako ostatní plocha. Jedná se o lesní cestu o celkové rozloze 2 193 m2.                              ( Příloha č. 6/21-2014)
Hlasování č. 17:      Pro:   4            Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č.18/6 - 2014:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu starosty za období od 11.11. do 3.12.2014.
( Příloha č. 6/22-2014)
Hlasování č. 18:      Pro:     0          Proti:     0                  Zdržel se:   0
Zapsal : pan  Daniel Fabián  ,v.r.
Ověřili:    paní Věra Řezaninová  , v.r.
pan  Šimon Meluš  , v.r.

starosta obce:      Mgr. František Moučka, v.r.

Vyvěšeno :  12.12.2014
Sejmuto :  31.12.2014