Obec Kravsko

Usnesení č. 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 11.12.2013

6. 1. 2014 vložil admin

1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemku
3. Prodej pozemku
4. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014.
5. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2013
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Zpráva z jednání finančního výboru.
9. Plán inventur.
10. Stanovení ceny pozemků.
11. Dodatek č. ke smlouvě č 18881/13
12. Smlouva o budoucí smlouvě.
13.Rozvrh zasedání ZO na rok 2014.
14.Zpráva starosty.
15.Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/6 – 2013.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje upravenou smlouvu na pronájem pozemků paní Jitce Drozdové, Kravsko 179. Jedná se o obecní pozemky, vydané na náhradních pozemcích. Jedná se pozemky p.č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333, 336, 339, 342, 344, 352, 356, část parcely 266, část parcely 113/1, 113/31 v k.ú. Kravsko o celkové výměře 18,0369 ha za částku 26 751 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/6-2013)

Hlasování č. 2: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prdej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře 71 m2  manželům Petru a Daně Molíkovým, V Zahradách 305, 67182 Dobšice, Vladimíru a Miluši Šimečkovým, Gusty Bláhové 14, 62100 Brno a Aloisovi a Marii Molíkovým, Rudoleckého 13, 66902 Znojmo za cenu 710 Kč.
Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 2/6-2013).

Hlasování č.3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí uhrazení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2014 ve výši 27.400,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 3/6-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 5/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2013“.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 4/6-2013).

Hlasování č. 5 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2013, 9/2013 a 10/13.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 5/6-2013, 6/6-2013 a 7/2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočtové provizorium na rok 2014“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.8/6-2013).

Hlasování č. 7 . Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finanční komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 9/6-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán inventur na rok 2013 :
a.) Obec Kravsko – obecní úřad

Předseda komise :    Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
Členové komise :   Aleš Hutař – člen zastupitelstva
Alena Janáčková – účetní

Likvidační komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta
Jiří Drozd – člen zastupitelstva
Ing. Petra Raabová – člen zastupitelstva

Pro požární ochranu Kravsko :
Předseda komise :     Mgr. František Moučka – člen zastupitelstva
Členové komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta obce
Václav Alexa – velitel SHD

Likvidační komise :    Pavel Hlávka – starosta obce
      Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
      Jiří Drozd – člen zastupitelstva
b.) Pro Základní školu a mateřskou školu, Kravsko, příspěvková organizace:

Ústřední inventarizační komise :
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Marie Kubišová
Člen         -   Ludmila Binderová

Dílčí inventarizační komise – likvidační .
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Alois Tušar
Člen         -   Mgr. Rudolf Posedník
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 10/6-2013 a 11/6-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.10/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje částku 420,- Kč/m2 za prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
Odůvodnění : Dle zák. 128/2000 Sb., §38 odst.1, zákona o obcích zakotvené zásady účelnosti a hospodárnosti dopadající na nakládání s obecním majetkem umožňují obcím prodávat nemovitosti i za cenu nižší než obvyklou pouze v případech, které jsou odpovídajícím, věcně podloženým způsobem zdůvodněny (§ 39 odst. 2 zák. o obcích). Za relevantní důvod k takovému postupu je podpora na rozvoji obce. Jelikož v posledních 20 letech nebyly vytvořeny podmínky pro výstavbu, lidé v produktivním věku odcházeli do okolních vesnic, kde jim byly nabídnuty pozemky pro výstavbu. Dle demografické křivky obyvatelstvo v obci stárne, obec je zřizovatelem školy pro 230 žáků a má vytvořenu dostatečnou kapacitu pro příjem dětí do školky.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/6-2013).

Hlasování č. 10 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18881/13/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtujme v rámci programu rozvoje venkova JMK“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/6-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Jedná se o smlouvu mezi „Majetkovým odborem JMK, Správou a údržbou silnic JMK“ a Obcí Kravsko. Důvodem této smlouvy je stavba vodovodu pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/6-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 13/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na rok 2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.15/6-2013).

Hlasování č. 13: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 14/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko .
1. Schvaluje nabídku na zajištění inženýrských činností na akci „Výstavba IS pro RD  Kravsko – lokalita Rybník“
2. Bere na vědomí
 -    Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled Zájmového sdružení obcí vodovody a 
       kanalizace Znojemsko.
 -     Návrh rozpočtu MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.
 -     Ustanovení komise pro otevírání obálek na akci „Zlepšení energetických
       vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.16/6-2013, 17/6-2013, 18/6-2013 a 19/6-2013).

Hlasování č. 14 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

 

Zapsal : Jaromír Kuřítka
Ověřil : Mgr. František Moučka
 Aleš Hutař

V Kravsku dne 11.12.2013    Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 13.12.2013
datum sundání: 15.1.2014

V rubrice Usnesení ZO 2013 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...