+420 515 255 131

Usnesení č. 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 11.12.2013

06. 01. 2014 | admin
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemku
3. Prodej pozemku
4. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2014.
5. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za r. 2013
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozpočtové provizorium.
8. Zpráva z jednání finančního výboru.
9. Plán inventur.
10. Stanovení ceny pozemků.
11. Dodatek č. ke smlouvě č 18881/13
12. Smlouva o budoucí smlouvě.
13.Rozvrh zasedání ZO na rok 2014.
14.Zpráva starosty.
15.Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/6 – 2013.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje upravenou smlouvu na pronájem pozemků paní Jitce Drozdové, Kravsko 179. Jedná se o obecní pozemky, vydané na náhradních pozemcích. Jedná se pozemky p.č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 553/2, 553/3, 545, 547, 548, 549, 319, 326, 329, 333, 336, 339, 342, 344, 352, 356, část parcely 266, část parcely 113/1, 113/31 v k.ú. Kravsko o celkové výměře 18,0369 ha za částku 26 751 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/6-2013)

Hlasování č. 2: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prdej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře 71 m2  manželům Petru a Daně Molíkovým, V Zahradách 305, 67182 Dobšice, Vladimíru a Miluši Šimečkovým, Gusty Bláhové 14, 62100 Brno a Aloisovi a Marii Molíkovým, Rudoleckého 13, 66902 Znojmo za cenu 710 Kč.
Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 2/6-2013).

Hlasování č.3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí uhrazení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2014 ve výši 27.400,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 3/6-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 5/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kravsko, okres Znojmo za rok 2013“.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 4/6-2013).

Hlasování č. 5 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2013, 9/2013 a 10/13.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 5/6-2013, 6/6-2013 a 7/2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočtové provizorium na rok 2014“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.8/6-2013).

Hlasování č. 7 . Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finanční komise.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 9/6-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán inventur na rok 2013 :
a.) Obec Kravsko – obecní úřad

Předseda komise :    Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
Členové komise :   Aleš Hutař – člen zastupitelstva
Alena Janáčková – účetní

Likvidační komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta
Jiří Drozd – člen zastupitelstva
Ing. Petra Raabová – člen zastupitelstva

Pro požární ochranu Kravsko :
Předseda komise :     Mgr. František Moučka – člen zastupitelstva
Členové komise :    Jaromír Kuřítka – místostarosta obce
Václav Alexa – velitel SHD

Likvidační komise :    Pavel Hlávka – starosta obce
      Jiří Dvořák – člen zastupitelstva
      Jiří Drozd – člen zastupitelstva
b.) Pro Základní školu a mateřskou školu, Kravsko, příspěvková organizace:

Ústřední inventarizační komise :
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Marie Kubišová
Člen         -   Ludmila Binderová

Dílčí inventarizační komise – likvidační .
Předseda   -  Mgr. Blanka Vocílková
Člen         -   Alois Tušar
Člen         -   Mgr. Rudolf Posedník
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 10/6-2013 a 11/6-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.10/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje částku 420,- Kč/m2 za prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
Odůvodnění : Dle zák. 128/2000 Sb., §38 odst.1, zákona o obcích zakotvené zásady účelnosti a hospodárnosti dopadající na nakládání s obecním majetkem umožňují obcím prodávat nemovitosti i za cenu nižší než obvyklou pouze v případech, které jsou odpovídajícím, věcně podloženým způsobem zdůvodněny (§ 39 odst. 2 zák. o obcích). Za relevantní důvod k takovému postupu je podpora na rozvoji obce. Jelikož v posledních 20 letech nebyly vytvořeny podmínky pro výstavbu, lidé v produktivním věku odcházeli do okolních vesnic, kde jim byly nabídnuty pozemky pro výstavbu. Dle demografické křivky obyvatelstvo v obci stárne, obec je zřizovatelem školy pro 230 žáků a má vytvořenu dostatečnou kapacitu pro příjem dětí do školky.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/6-2013).

Hlasování č. 10 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18881/13/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtujme v rámci programu rozvoje venkova JMK“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/6-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/6-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Jedná se o smlouvu mezi „Majetkovým odborem JMK, Správou a údržbou silnic JMK“ a Obcí Kravsko. Důvodem této smlouvy je stavba vodovodu pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/6-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 13/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na rok 2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.15/6-2013).

Hlasování č. 13: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 14/6-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko .
1. Schvaluje nabídku na zajištění inženýrských činností na akci „Výstavba IS pro RD  Kravsko – lokalita Rybník“
2. Bere na vědomí
 -    Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled Zájmového sdružení obcí vodovody a 
       kanalizace Znojemsko.
 -     Návrh rozpočtu MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko.
 -     Ustanovení komise pro otevírání obálek na akci „Zlepšení energetických
       vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č.16/6-2013, 17/6-2013, 18/6-2013 a 19/6-2013).

Hlasování č. 14 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

 

Zapsal : Jaromír Kuřítka
Ověřil : Mgr. František Moučka
 Aleš Hutař

V Kravsku dne 11.12.2013    Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 13.12.2013
datum sundání: 15.1.2014