+420 515 255 131

USNESENÍ č. 6/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 7. července 2009

13. 07. 2009 | admin
Usnesení č. 6/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 12.6.2007 pana Konráda Trimmela a pana Jaromíra Kuřítku
b/ následující program zasedání:

1 . Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2009a č.3/2009
3. Plnění rozpočtu obce za 01 – 06/2009.
4. Schválení zadání změny Územního plánu obce.
5. Sportoviště- výběrové řízení- informace.
6. Projednání úvěru na financování sportoviště
7. Podporované byty
8. Kanalizace – Zápis z jednání výr. výboru.
9. Dodatek Organizačního řádu Obce Kravsko.
10. Pan Dušan Dubiš – placení nájmu za pronájem KD.
11. Obec Plenkovice – žádost o odložení splátky neinvestičních nákladů.
12. Diskuze , různé, závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Rozpočtové opatření č. 2/2009
b/ Rozpočtové opatření č. 3/2009
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/6-2009, 2/6-2009.)

Hlasování č. 2: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/3 :
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Plnění rozpočtu obce za období 01/2009 – 06/2009.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.3/6-2009.)

Hlasování č. 3: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/4:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Připravit „Změnu č.2 Územního plánu obce a pověřuje starostu obce přípravou podkladů k této změně do příštího zasedání ZO.

Hlasování č. 4: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/5 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Smlouvu o díle č.2009-04-08 mezi Obcí Kravsko a firmou Prostavby, a.s. Zengrova 2, Brno. Platnost smlouvy od 1.7.2009.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.4/6-2009.)

Hlasování č. 5: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/6 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
uzavření „Smlouvy o úvěru“ na na akci“Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“ s KB - pobočka Znojmo, v souladu s „Indikativní nabídkou KB“a pověřuje starostu obce Mgr. Františka Moučku podpisem této smlouvy.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.5/6-2009.)

Hlasování č. 6: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/7:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
informaci o dokončení výstavby podporovaných bytů. Doporučuje slavnostní otevření bytů dne 12.7.2009 ve 14:00 hod.

Hlasování č. 7: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/8:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zápis z jednání Výrobního výboru stavby kanalizace ze dne 11.6.2009.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 6/6-2009)

Hlasování č. 8: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/9:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Dodatek č. 1“ Organizačního řádu obce Kravsko, kterým se stanovují oprávněné úřední osoby.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 7/6-2009)

Hlasování č. 9: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
zaslat nájemci KD panu Dušanu Dubišovi napomenutí s výstrahou možnosti zrušení platnosti smlouvy při dalším případném porušování platební kázně.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 8/6-2009.)

Hlasování č. 10: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Obci Plenkovice- na základě žádosti ze dne 11.6.2009 - prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ Kravsko ve výši 174 207,- Kč s termínem splatnosti do 30.9.2009.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 9/6-2009.)

Hlasování č. 11: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/12:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Zaměstnat pana Karla Petříčka ( Kravsko 22) na dohodu o provedení práce na dobu 10 pracovních dní. ( Mzda: 50,ooKč/hod.).
b/ Nákup tří kusů předsíňových stěn a tří kusů světel do budovy č.23 v celkové ceně 7 212,0 Kč.

Hlasování č. 12: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal: ing. Radim Šefčík ,v.r.
Ověřili: pan Konrád Trimmel ,v.r.
pan Jaromír Kuřítka , v.r.

V Kravsku 7.7.2009. Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.