+420 515 255 131

Usnesení č. 5/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 1.10.2014

06. 10. 2014 | admin
Usnesení č. 1/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Zrušení usnesení č. 6/3-2014 ze dne 18.6.2014 a schválení prodeje pozemku usnesením novým.
3. Rozpočtové opatření
4.  Zadávací dokumentace pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko
5. Žádost o prodej stavebního pozemku
6. Žádost o odprodej pozemku
7. Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Rybník.
8. Zpráva z jednání kontrolního výboru
9. Zpráva z jednání finančního výboru
10. Zakázky malého rozsahu
11. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
12. Nájemní smlouva č. 183075
13. Návrh na prodloužení pracovní činnosti pracovníků VPP.
14. Zpráva starosty
15. Závěr – diskuse
Hlasování č. 1. Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/5-2014).
Usnesení č. 2/5-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko :
a.) Ruší usnesení č.6/3-2014 ze dne 18.6.2014
b.) Schvaluje prodej pozemku p.č. st. 145 v k.ú. Kravsko zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a,669 02 Znojmo  za cenu  stanovenou dle znaleckého posudku což činí 2625,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/5-2014).

Hlasování č. 2 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 3/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/5-2014).

Hlasování č. 3 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 4/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Zadávací dokumentaci pro poskytnutí dlouhodobého úvěru pro obec Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2014).

Hlasování č. 4 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 5/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odprodej stavebního pozemku p.č. 178/42 v k.ú. Kravsko manželům Jana a Jindřich Dvořákovi, Olbramkostel 179, 671 51 Kravsko o výměře 654 m2 za cenu 274 680,- Kč. Záměr prodeje pozemku je zveřejněn od 16.12.2013.Dále zastupitelstvo obce pověřuje starosty k vypracování kupní smlouvy a k podpisu smlouvy s kupujícím.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/5-2014).

Hlasování č. 5.: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 6/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje  prodej části pozemku p.č. 476/5 v k.ú. Kravsko o výměře 10 m2 za cenu 3 082,- Kč manželům Jaroslavovi a Jitce Drozdovým, Kravsko 179, 671 51 Kravsko. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/5-2014).

Hlasování č. 6: Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle doporučení hodnotící komise vyzvat společnost VHS plus, spol.s.r.o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo k uzavření smlouvy o dílo k provedení výše jmenované zakázky v souladu s podmínkami zadání.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/5-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 5 Proti :    0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/5-201

Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/5-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/5-2014).

Hlasování č. 9. : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 10/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje cenovou nabídku na zajištění inženýrské činnosti na akci „Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy Kravsko – lokalita Rybník“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/5-2014).

Hlasování č. 10 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 11/5-2014
1. Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s přijetím daru od obce Hluboké Mašůvky ve výši 9 000,- Kč na zařízení školního klubu.
2. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí  „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.10/5-2014 a 11/5-2014).

Hlasování č. 11 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje nájemní smlouvu č. 183075 o pronájmu plynárenského zařízení mezi obcí Kravsko, 671 51 Kravsko a společností RWE GastNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/5-2014).

Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 13/5-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku pro čtyři stávající pracovníky. Jedná se o prodloužení od 1.11.2014 do 30.11.2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/5-2014)

Hlasování č. 13 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Zasedání ukončeno v 19:15 hodin.

Zapsal :  Jaromír Kuřítka
Ověřil :  Jiří Drozd
Mgr. František Moučka
Pavel Hlávka
starosta obce