+420 515 255 131

Usnesení č. 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 11.9.2013

17. 09. 2013 | admin
Usnesení č.1/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana ing. Petru Raabovou, pana mgr. Františka Moučku a následující program :

1.  Organizační záležitosti
2.  Prodej pozemku
3.    Pronájem pozemku
4.    Schválení zadávací dokumentace
5.    Dodatek smlouvy č. 1 – ing. Kankiová
6.    Schválení dotace JMK z „Programu rozvoje venkova“
7.    Smlouva  ing. Jaroslav Poláček
8.    Smlouvy  - hasičská zbrojnice
9.    Zpráva kontrolního výboru
10.  Plnění rozpočtu Obce Kravsko od 1.1.2013 do 30.6. 2013.
11.  Rozpočtová opatření
12.   Různé
13.   Diskuse – závěr

Hlasování č. 1 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.2/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko panu Petrovi Molíkovi, V Zahradách 305, 671 82 Dobšice.
Cena pozemku bude stanovena po zaměření pozemku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/5-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem pozemku p.č. 180/31 v k.ú. Kravsko o výměře 501 m2 panu Františku Podsklanovi, Kravsko 183, 670 51 Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/5-2013).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.  „Zadávací dokumentací“ k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební práce,
     zadávanému dle § 27 zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci „Zlepšení
     energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko“.
b.  Návrh smlouvy o dílo na akci „Zlepšení energetických vlastnosti Základní a mateřské
     školy v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2013 a 4/5-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
 

Usnesení č. 5/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č.1. k mandátní smlouvě uzavřené dne 19.4.2013 mezi Obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o za realizaci zadávacího řízení na akci „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko.“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/5-2013).

Hlasování č.5 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 6/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK z „Programu rozvoje venkova“ na opravu hasičské zbrojnice ve výši 200 000,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/5-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu o dílo mezi firmou A – Projekt, s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, zastoupena  ing. arch. Jaroslavem Poláčkem a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení soupisu stavby.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/5-2013).

Hlasování č.7. : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvy s dodavateli prací na opravu hasičské zbrojnice:
Jaroslav Švéda, Kravsko 91,671 51 Kravsko – odborné stavební a zednické práce
Petr Pavelka, Farní 84, Hnanice, 669 02 Znojmo – střecha a klempířské práce
Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56, 671 02 Šumná – odborný stavební dozor
František Podsklan, Kravsko 183, 671 51 Kravsko – provedení elektroinstalace
Josef Veselý, Mramotice 135, 671 51 Kravsko – výroba a dodávka venkovních vrat.
Pověřuje starostu obce k podpisu těchto smluv.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.8/5-2013, 9/5-2013,
10/5-2013, 11/5-2013 a 12/5-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/5-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 10.9.2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 13/5-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0   Zdržel se : 0

Usnesení č. 10/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Obce Kravsko za období od 1.1. 2013 – do 30.6. 2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/5-2013)

Hlasování č. 10 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.11/5-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2013, 6/2013 a 7/2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 15/5-2013, 16/5-2013 a 17/5-2013).

Hlasování č. 11 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/5-2013
1.) Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zmařenou investici v hodnotě 28 450 Kč. (Původní záměr – investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/5-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 11.9.2013.

 

Zapsal : Jiří Dvořák
Ověřil : Ing. Petra Raabová  
Mgr. František Moučka
Pavel Hlávka, starosta obce