+420 515 255 131

Usnesení č. 5/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 12.9.2012.

19. 09. 2012 | admin
Přílohy :

1/5-2012   Závěrečné vyúčtování akce- Územní plán Kravsko
2/5-2012   Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání
3/5-2012   Znění konkursu na pozici ředitele/ředitelky na ZŠ a MŠ Kravsko
4/5-2012   Žádost o souhlas se jmenováním za člena konkursní komise
5/5-2012   Žádost o navržení člena konkursní komise
6/5-2012   Žádost o navržení člena konkursní komise
7/5-2012   zápis z volby člena konkursní komise
8/5-2012   Rozpočtové opatření č. 4/2012
9/5-2012   Rozpočtové opatření č. 5/2012
10/5-2012 Rozpočtové opatření č. 6/2012
11/5-2012 Žádost o prodej pozemku
12/5-2012 Oznámení o záměru prodeje
13/5-2012 Kupní smlouva o prodeji části pozemku p.č. 554/1
14/5-2012 Oznámení záměru o směně nemovitosti
15/5-2012 Smlouva o směně nemovitosti
16/5-2012 Plnění rozpočtu za období 01.2012 – 06.2012.
17/5-2012 Objednávka na zaměření podkladů pro zpracování územní studie na
                  lokalitu „Rybník“
18/5-2012 Objednávka na vypracování územní  studie na lokalitu „Rybník“
19/5-2012 Žádost o udělení výjimky

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 12.9.2012.

Pavel Hlávka,  starosta obce

Usnesení č. 1/5-2012

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Drozda, pana Aleše Hutaře a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečné vyúčtování „ÚP Kravsko“ a zařazení ÚP Kravsko do majetku obce.
3. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace.
4. Rozpočtová opatření
5. Prodej pozemku
6. Směna pozemku
7. Zpráva o plnění rozpočtu od .1.2012 do 30.6.2012 – účetní závěrka
8. Zadávání zakázek malého rozsahu
9. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
10. Diskuse – závěr

Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. Závěrečné vyúčtování akce – Územní plán Kravsko
b. Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/5-2012 a 2/5-2012).

Hlasování č. 2 : Pro: 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usneseni č. 3/5-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zařízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
1. Vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem od 1. ledna 2013.
2. Pověřuje starostu
   - požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich
          zástupce za člena konkursní komise.
        - požádat Mgr. Jana Vajčnera, ředitele Základní školy v Jevišovicích, o souhlas se
          jmenováním za člena komise
        - vyzvat ředitelku Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace,
          aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do
          konkursní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.
3. Stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení takto :
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/5-2012, 4/5-2012,5/5-2012, 6/5-2012 a 7/5-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/5-2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2012,5/2012 a 6/2012
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 8/5-2012, 9/5-2012 a 10/5-23012).

Hlasování č. 4 :  Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.5/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej části pozemku p. č. 554/1 v k.ú. Kravsko o výměře 63 m2, panu Pavlu Švaříčkovi, Sedlákova 768/17, 675 01 Třebíč za stanovenou cenu to je 3460 Kč.
Ukládá rovněž starostovi podepsat smlouvu o prodeji pozemku s kupujícím.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/5-2012, 12/5-2012
a 13/5-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :   0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 6/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje směnu pozemku p.č. 207/3 v k.ú. Kravsko o výměře 333 m2 za část pozemku p.č. 636 v k.ú.Kravsko o stejné výměře a stejné bonitní třídě.
Po uplynutí zákonné lhůty, která platí pro vyvěšení záměru, bude sepsána smlouva o směně pozemků a zapsána v KN. Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/5-2012 a 15/5-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 7/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí účetní závěrku obce Kravsko za I. pololetí r. 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 16/5-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 8/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zadat studii zástavby v lokalitě „Rybník“ firmě  A – PROJEKT s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo a pověřuje starosty obce podepsáním smlouvy s danou firmou.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 17/5-2012 a 18/5-2012).

Hlasování č. 8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/5-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje výjimku z počtu žáků stanoveného Vyhláškou o základním vzdělání a některých náležitostech povinné školní docházky a výjimku k naplnění MŠ do plné kapacity, což činí 56 žáků.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 19/5-2012).

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

 

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 12. září 2012.

 

Zapsal :   pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :   pan Jiří Drozd
pan Aleš Hutař                   

Pavel Hlávka, starosta obce

 

datum vyvěšení: 19.9.2012
datum sundání: 5.10.2012