+420 515 255 131

USNESENÍ č. 5/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 22. září 2010

06. 10. 2010 | admin
Usnesení č. 5/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 22.9.2010 pana Jaromíra Kuřítku  a ing. Radima Šefčíka
b/  následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.   Projednání rozpočtového opatření č.3/2010, č.4 /2010 a č.5/2010.
3.   Projednání protokolu o kontrole matriky.
4.   Projednání  materiálů DSO – Kanalizace.
5.     Dodatek č. 5 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace.
6.     Příprava nového územního plánu obce.
7.     Žádost o dotace na zateplení školních budov.
8.     Prodej obecních pozemků.
9.     Parkoviště u pošty.
10.   Plnění Plánu rozvoje obce do r. 2013.
11.   Plánování rozvoje sociálních služeb.
12.   Projednání zápisu ze zasedání KV a FV.
13.   Plnění rozpočtu k 31.8.2010.
14.   Ing. J. Kosík – „Smlouva o provedení projektových prací“.
15.   Přístavba sociálního zařízení k pavilonu Tv.
16.   Různé:
        -   Vyjádření k dopravě.
        -   Dodatek č. 1 k dohodě – VPP.
        -   Likvidace ESO.
        -   Ing. Kyněra – stromy, strouha.
        -   ČR – Rozsudek.
        -   Osvobození od platby TDO.
        -   Oprava mosru evidenční číslo č. 40832-3 v obci Kravsko.
        -   Iveta Groisová – žádost o pronájem místnosti.
17.   Diskuze – závěr.

 Hlasování č. 1:      Pro: 6              Proti:   0                    Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové opatření č. 3/2010 , č. 4/2010 a č. 5/2010“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/5 -2010,2/5-2010, 3/5-2010.)

Hlasování č. 2:      Pro: 6              Proti:   0                    Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/3:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Protokol o provedené kontrole na vedení matriční agendy
za období 01.01.2010 – 05.08.2010“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.4/5 -2010.)

Hlasování č. 3:      Pro:   6           Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č: 5/4 : 
 Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„ Zprávu o přípravě výstavby II. etapy kanalizace“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.5/5 -2010.)
                                                                                      
Hlasování č. 4:      Pro:   6          Proti:  0                     Zdržel se:   0
   
Usnesení č. 5/5:

Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
„Dodatek č.5 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace Kravsko
 – ZŠ a MŠ.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.6/5 -2010.)

Hlasování č. 5:      Pro:  6             Proti: 0                      Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/6:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE 
návrh „Smlouvy o dílo “   mezi ing. arch. Jaroslavem Poláčkem, Pražská 1743/44, 669 02 Znojmo a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko.
Předmět smlouvy: „ Vypracování Územního plánu pro obec Kravsko“.
Zároveň Zastupitelstvo obce Kravsko pověřuje starostu obce k podepsání uvedené smlouvy.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 7/5-2010, 8/5-2010.)

Hlasování č. 6:      Pro:   6            Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/7:
Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ 
zprávu o podání žádosti ke  SFŽP ČR o dotace- na akci „ Zateplení školních budov ZŠ a MŠ Kravsko“ z programu „Zelená úsporám“ pro veřejné budovy.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. -9/5-2010)

Hlasování č. 7:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.5/8:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
a/ Odprodej části pozemku p.č. 640/11 ve výměře cca 8 m2  panu  Marku Šrůtkovi, Kravsko 52, 671 51 Kravsko za odhadní cenu 440,00 Kč. Zaměření: viz. Geometrický plán ze dne 3.6.2010. ( 10/5-2010) Pozemky budou odprodány na základě uzavřené smlouvy.
b/ Odprodej pozemků p.č. 168/1, 169/7, 169/1, 244/3, 212/153  o celkové výměře 311 m2  panu Miloslavu Králi, Plenkovice14, 671 51 Kravsko za odhadní cenu 18 150,00Kč.  Výměra pozemku bude upřesněna po zaměření geodetickou  kanceláří na náklady  žadatele.  K zaměření bude přizván zástupce obce Kravsko. Pozemky budou odprodány na základě uzavřené smlouvy. (11/5-2010)
c/ Záměr odprodeje části pozemku p.č.212/48 o výměře 700 m2 za odhadní cenu 33 150,0 Kč. (12/5 – 2010 )
d/ Záměr odprodeje pozemku p.č. 476/8 o výměře 385 m2 za odhadní cenu 21 715,00 Kč. ( 13/5 – 2010 )
e/ Zrušení  platnosti usnesení č. 4/2010 - 4/8  odstavec -  c ; (Záměr pronájmu pozemku p.č. 212/48.) (Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.10/5-2010,11/5-2010,12/5-210, 13/5 - 2010. )
Hlasování č. 8:      Pro:  6             Proti:  0             Zdržel se:  0
Usnesení 5/9:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
informaci o přípravě stavby: „ Parkoviště u budovy MŠ a ČP č.p. 200“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.14/5-2010.)

Hlasování č. 9:      Pro:   6             Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení 5/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
hodnocení plnění Plánu rozvoje obce do r. 2013 za období 2007 – 2010.
 (Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.15/5-2010.)

Hlasování č. 10:      Pro:   6             Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/11:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
zapojení se do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku (spádová oblast ORP Znojmo) metodou komunitního plánování.
Pověřuje starostu obce k jednání a spolupráci s koordinátorkou  KPSS v rámci realizace projektu reg.č. CZ 1.04/3.1.03/45.00142.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko. Viz. příloha č.16 /5-2010)

Hlasování č. 11:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/12:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Zápis z jednání kontrolního výboru Obce Kravsko ze dne 07.09.2010.                .
b/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne   01.09.2010 .         .
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 17/5-2010,
 18/5-2010.)

Hlasování č. 12:      Pro:  6           Proti:   0                   Zdržel se:  0

Usnesení 5/13:
Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
„Zprávu o čerpání rozpočtu k 31.8.2010 “.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.19/5-2010.) 

Hlasování č. 13:      Pro:  6           Proti:   0                   Zdržel se:  0

Usnesení 5/14:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
návrh“Smlouvy o dílo“ mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12, 67151 Kravsko
a ing.   Jaroslavem Kosíkem, Pontassievská 8, 669 02 Znojmo.
Předmět smlouvy: Vypracování projektové dokumentace pro akci „ Rekonstrukce
elektroinstalace v budově MŠ a ČP č.p. 200.“
Zastupitelstvo obce Kravsko pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.20/5-2010.) 

Hlasování č. 14:      Pro: 5           Proti:   1                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/15:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
a/  Z § 2321obecního rozpočtu navýšit rozpočet ZŠ a MŠ, Kravsko , příspěvkové organizace v kapitole  neinvestiční náklady o částku  100 000.0 Kč, která bude následně použita k úhradě nákladů na rekonstrukci vstupního objektu školy.
b/  Z § 2321obecního rozpočtu  převést  částku 300 000,0 Kč ,
na §3119,  položka 6121 obecního rozpočtu a použít ji následně k úhradě nákladů rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu Tv.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.21/5-2010.) 

Hlasování č. 15:      Pro:   6          Proti:   0                   Zdržel se:  0

Usnesení 5/16:
1. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Osvobození od platby za TDO občana, který je ve výkonu trestu.
b/ Komisi ve složení F. Moučka, K. Trimmel, P. Hlávka, A. Hutař  k prošetření
    žádosti paní Marie Svobodové, Kravsko 23.
c/ Částku     2 339,00 Kč na nákup pohárů k turnaji v nohejbalu.
d/ Předběžný souhlas k pronájmu volných místností v budově OÚ za účelem
    poskytování služeb občanům .
2. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/  Dodatek č. 1 k VPP
b/  Rozsudek KS v Brně ze dne 22.7.2010
c/  Oznámení paní Marie Kubišové o ukončení práce kronikářky obce.
d/  Zrušení ESO JM .
e/  Souhlasné stanovisko k opravě mostu ev. číslo 40832-3 .
f/  Výroční zprávu ZŠ a MŠ Kravsko za šk.r. 2009/2010.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.22/5-2010,23/5-2010,
24/5-2010,25/5-2010,26/5-2010,27/5-2010,28/5-2010.)

Hlasování č. 16:      Pro:   6          Proti:     0                  Zdržel se:  0

Zapsal:   Antonín Groiss, v.r.           

Ověřili:  ing. Radim Šefčík, v.r. , Jaromír Kuřítka, v.r.

Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.
Kravsko 22.září  2010.