+420 515 255 131

USNESENÍ č. 5/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 12. května 2009

19. 05. 2009 | admin
Usnesení č. 5/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.4.2008 pana ing. Radima Šefčíka
a  pana Antonína Groisse
b/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2009.
3. Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2008.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 obce Kravsko, okres Znojmo.
4. Zpráva kontrolního výboru.
5. Zadání zakázek malého rozsahu.
6. Pronájem pozemku – Klempa
7. Školení kronikářů – schválení fin. náhrady
8. Nákup stolů a židlí do KD
9. Prohlídky bezpečnosti práce v obecních zařízeních.
10. Podporované byty – projednání materiálů.
11. Schválení Žádosti o dotace- Ošetření významných stromů na hrázi rybníka.
12. Přijetí dotace z JMK na akci „ Kravsko-oprava hřbitovní zdi“.
13. Příspěvek na nákup koloběžek pro MŠ – dopravní výchova.
14. II. etapa kanalizace.
15. Předání KD do nájmu.
16. Zpráva starosty.
17. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/2:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„ Rozpočtové opatření č. 1/2009“.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/5-2009.)

Hlasování č. 2:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/3:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
a/  Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2008 – bez výhrad.
b/  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 obce Kravsko,
okres  Znojmo- bez výhrad.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.2/5-2009).

Hlasování č. 3:      Pro:     6          Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/4:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu kontrolního výboru ze dne  17.4.2009.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.3/5 -2009.)

Hlasování č. 4:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/5:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s „ Interním  předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 1“.:
a/ Výzvu k provedení stavby „Kravsko- oprava hřbitovní zdi“ zaslat firmě Renov s.r.o.
Znojmo.
b/ Výzvu na dodávku služby „ OSD stavby –Kravsko, oprava hřbitovní zdi“ zaslat  panu
Ladislavu Blechovi,
c/ Výzvu na dodávku služby „Doplnění vybavení pracoviště Czech POINT“, zaslat firmě
Organizační kancelář Znojmo spol.s.r.o., Dr. Milady Horákové 12, Znojmo.
d/ Výzvu na dodávku stavby  - zhotovení plotu k budově č. 23 zadat firmě
„ Kovářství- ing. Šefčík“
e/ Výzvu na dodávku stavby – „Ošetření významných stromů na hrázi rybníka
v Kravsku“, v případě kladného vyřízení žádosti,  zadat firmě „ Kavyl, Mohelno“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.4/5-2009,5/5-2009,6/5-2009,7/5-2009,8/5-2009.)

Hlasování č. 5:      Pro:   6            Proti:   0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/6:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
pronájem části pozemku p.č. 544/1 manželům Petře a Karlu Klempovým, č.p. 71. Přesná výměra pozemku bude stanovena po vytýčení, které provedou starosta a místostarosta obce.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.9/5 -2009.)

Hlasování č. 6:      Pro:  6             Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/7:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
Uhrazení poplatku za školení kronikářů ve výši 1 800,0 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.10/5-2009).

Hlasování č. 7:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/8:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
Uvolnit částku 2000 Kč na nákup židlí a stolů do KD.

Hlasování č. 8:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/9:
1.Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ komisi pro výběr nájemníků pečovatelských bytů ve složení:
1.    Mgr. František Moučka, starosta obce
2.    pan Pavel Hlávka, místostarosta obce
3.    paní Alena Janáčková, pracovnice OÚ
4.    paní Anna Jaskulová, ČČK
5.    paní Marie Jordánová , občanská veřejnost
b/ výši nájemného v pečovatelských bytech  -  52,70 Kč / m2
2. Zastupitelstvo obce POTVRZUJE
platnost „ Zásad pro poskytování bytů v Domě s podporovanými byty v majetku Obce
Kravsko“ přijatých ZO dne 19.3.2008 usnesením č. 2/2008 – 2/3.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.11/5 -2009.)

Hlasování č. 9:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ provedení prohlídek bezpečnosti práce v zařízeních Obce Kravsko – KD, OÚ, budova MŠ
a PÚ, budova požární zbrojnice – termín do 15.7.2009
b/ komisi pro provedení prohlídek bezpečnosti práce ve složení:
-    František Moučka, starosta
-    Pavel Hlávka, místostarosta
-    Konrád Trimmel, člen ZO

Hlasování č. 10:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v r. 2009“
na akci „Ošetření významných stromů na hrázi rybníka“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.12/5-2009.)

Hlasování č. 11:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 5/12:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
Přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 76 000,00 Kč na akci: „ Kravsko – oprava hřbitovní zdi“,za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.13/5-2009.)

Hlasování č. 12:      Pro:               Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 5/13:
zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
finanční příspěvek pro MŠ Kravsko ve výši 2000,0 Kč na nákup koloběžek.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.14/5-2009.)

Hlasování č. 13:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení 5/14:
zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
a/  Zápis z jednání výrobního výboru stavby ze dne 6.5.2009 .
b/  Zprávu z jednání VHS ze dne 6.5.2009.
c/ Rozpočtový výhled do r. 2012 „ Svazku - kanalizace Sz větev , Plenkovice, Kravsko,
Žerůtky, Znojmo“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.15/5-2009.)

Hlasování č. 14:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení 5/15:
1.   Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
a/  „Protokoly o předání majetku – KD ( movitý a nemovitý majetek, klíče od KD).
b/  Soupis závad na elektroinstalaci zjištěných při revizi 5.5.2009.
2.   Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
a/   Smlouvu o nájmu nebytových prostor – KD, uzavřenou mezi Obcí Kravsko a panem
Dušanem Dubišem ( platnost smlouvy od 30.4.2009)
b/  Vyzvat firmu „ František Podsklan – Kravsko“ k vypracování cenové nabídky na
odstranění závad na elektroinstalaci v KD.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.16/5-2009,
17/5-2009,18/5-2009.)

Hlasování č. 14:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení 5/16:
Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
„ Zprávu starosty za období od 17.2. do 11.5.2009“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.19/5-2009.)

Hlasování č. 16:      Pro:   6            Proti:     0                  Zdržel se:  0

 Usnesení č. 5/17:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
zapojení ZŠ a MŠ ,Kravsko, příspěvkové organizace, Kravsko 169  do projektu:
2. výzva KÚ JMK , operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, obsah projektu Zpracování e-lerningu.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.20/5-2009.)

Hlasování č. 17:      Pro:      6         Proti:   0                    Zdržel se:  0

Zapsal:   Jaromír Kuřítka  , v.r.
Ověřili:  Ing. Radim Šefčík  , v.r.
Antonín Groiss  , v.r.

V Kravsku 12.5.2009.
Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.