+420 515 255 131

Usnesení č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 27.8.2014

04. 09. 2014 | admin
Usnesení č. 1/4 – 2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :
1. Organizační záležitosti.
2. Rozpočtová opatření
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Prodej stavebních pozemků
6. Ustanovení komise pro výběr dodavatele pro výstavbu inženýrských sítí v lokalitě „Rybník“ schválení „Zadávací dokumentace-inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě Rybník“
7. Seznam vyzvaných uchazečů pro vybudování inženýrských sítí
8. Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko
9. Smlouva o spolupráci
10. Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb
11. Zpráva z jednání valné hromady DSO a zpráva o přezkumu hospodaření Vodárenská akciová společnost a.s. Znojmo.
12. Zpráva starosty
13. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1: Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2014a 6/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 1/4 -2014 a 2/4 -2014).

Hlasování č. 2: Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/4 -2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. ZN 10300020239/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
((Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.3/4  -2014).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/4 – 2014
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. ZN 014330028483/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51Kravsko a společností E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
((Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č.4/4  -2014).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 5/4-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej stavebních pozemků těmto žadatelům :
Petr Hlávka, Kravsko 93, 671 51 Kravsko, p.č. 178/46 o výměře 658 m2  za cenu 276 360,- Kč,
Bc. Daniela Švehlová, Americká 132, 351 01 Františkovy Lázně, p.č. 178/52 o výměre 1195m2 za cenu 501900,- Kč.
Jiří Parus, Tasovice 255, 671 25 Hodonice, p.č. 178/49 o výměře 898 m2  za cenu 377160,- Kč.
Eva Šrůtková, Kravsko 52, 671 51 Kravsko, p.č. 178/51 o výměře 902 m2 za cenu 378840,- Kč.
Josef Stehlík, Kravsko 77, 671 51 Kravsko, p.č. 178/50 o výměře 1050 m2 za cenu 441000,- Kč.
Dále zastupitelstvo obce pověřuje starosty k vypracování kupní smlouvy a k podpisu těchto smluv.
((Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/4-2014, 6/4-2014, 7/4-2014, 8/4-2014 a 9/4-2014).

Hlasování č. 5 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Zadávací dokumentaci na akci „ Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků v lokalitě  Rybník-Kravsko“.
2. Komisi pro výběr dodavatele výstavby „Inženýrských sítí pro výstavbu RD v lokalitě Rybník- Kravsko“ v tomto složení :
Pavel Hlávka   starosta
Jaromír Kuřítka  místostarosta
Jiří Dvořák   stavební technik
Ing. Vladimír Závěrka stavební technik
Ing. Jiří Žižka    zástupce Vodárenské akciové společnosti a.s. Znojmo

Náhradníci pro výběrovou komisi :
Jiří Drozd   člen zastupitelstva
Aleš Hutař   člen zastupitelstva
Ing. Petra Raabová  člen zastupitelstva
Mg. František Moučka        předseda kontrolního výboru
Ing. Martina Otepková zástupce Vodárenské akciové společnosti a.s. Znojmo.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/4-2014 a 11/4-2014)

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslaná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Inženýrské sítě pro výstavbu RD – lokalita Rybník Kravsko“. Tento seznam je přílohou usnesení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/4-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0  Zdržel se : 0
Usnesení č. 8/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s přijetím daru od obecních úřadů spádových obcí a to : Obec Žerůtky ve výši 15 000,-Kč
Obec Vranovská Ves ve výši 3 000,- Kč
Městys Olbramkostel ve výši  5 000,- Kč.
Pozemní stavby, spol.s.r.o, Znojmo ve výši 3 000,- Kč
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/4-2014).

Hlasování č.8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9 bylo Zastupitelstvem obce Kravsko zrušeno.

 Usnesení č. 10/4-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání Valné hromady DSO – severozápadní větev a zprávu o přezkumu hospodaření Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/4-2014 a 15/4-2014).

Hlasování č. 10. Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/4-2014
1. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty o průběhu přípravy  výstavby II. etapy kanalizace
2. Schvaluje pozastavení akce „Základní škola a mateřská škola Kravsko – výměna  zdroje tepla“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 16/4-2014 a 17/4-2014).

Hlasování č. 11. Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 27.8.2014.
Zapsal :   pan Jaromír Kuřítka
Ověřil :   pan František Moučka
pan Jiří Dvořák

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 4.9.2014
datum sundání: 25.9.2014