+420 515 255 131

Usnesení č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 3.7.2013

16. 07. 2013 | admin
Usnesení č. 1 /4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího Dvořáka a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Zakázky malého rozsahu
4. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“
5. Ustanovení komise pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „ Zateplení školních budov“
6. Diskuse – závěr.
Hlasování č. 1 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č.2/4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodej časti pozemku p.č. 609/1 v k.ú Kravsko o výměře 47 m2 manželům Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35, 671 51 Kravsko za cenu 2 580,- Kč, dále schvaluje prodej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko o výměře 120 m2 paní Dagmar Dočkalové, Kravsko 111, 671 51 Kravsko za cenu 6 580,- Kč, část téhož pozemku o výměře 38 m2 manželům Marcele a Radkovi Škárkovým, Březová 370, 669 02 Znojmo-Suchohrdly za cenu 2090,- Kč a další část téhož pozemku o výměře 63 m2 paní Jitce Drozdové za cenu 630,- Kč.
Pověřuje starostu obce k podpisu těchto kupních smluv.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 1/ 4-2013, 2/4-2013,3/4-2013
a 4/4-2013).

Hlasování č. 2 :  Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č.3 /4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje doplnění výzev k podání cenové nabídky na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ firmu Tesařství, Petr Pavelka, Farní 84, 669 02 Znojmo- Hnanice, na dodávku tesařských a pokrývačských prací, dále vyzvat  firmu „RENOV spol. s.r.o., Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo a firmu INEX Moravské Budějovice, s.r.o., Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice, k provedení odborných stavebních a zednických prací.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/4-2013, 6/4-2013 a 7/4-2013).

Hlasování č. 3 : Pro :  6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 4/4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ ve složení :  Pavel Hlávka – starosta
         Jaromír Kuřítka – místostarosta
         Jiří Dvořák – stavební technik-člen zastupitelstva
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/4-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 6  Proti :  0  Zdržel se :  0

Usnesení č. 5/4-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje komisi pro vyhodnocení doručených nabídek na akci „Zateplení školních budov“ v tomto složení :

Pavel Hlávka       starosta obce
Jaromír Kuřítka      místostarosta
Jiří Dvořák       stavební technik-člen zastupitelstva
Mgr. František Moučka     předseda kontrolního výboru-člen zastupitelstva
Ing. arch. Jaroslav Poláček,   zástupce projektové kanceláře A-projekt, Dvořákova 21, Znojmo.

Náhradní členové komise :
Aleš Hutař        člen zastupitelstva
Jiří Drozd        člen zastupitelstva
ing. Petr Gabriel       zástupce projektové kanceláře A-projekt, Dvořákova 21, Znojmo.

Hlasování č. 5 : Pro : 6  Proti :  0 Zdržel se : 0
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 3.7. 2013.

Zapsal :  p. Jaromír Kuřítka
Ověřil :  p. Aleš Hutař
p. Jiří Dvořák

    
Pavel Hlávka, starosta obce