+420 515 255 131

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 27.6.2012

30. 06. 2012 | admin
Usnesení č. 1/4  -2012

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka  a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Schválení ÚP Kravsko
3. Schválení zástupce Obce Kravsko do komise výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace.
4. Schválení zástupců Obce Kravsko do výběrové komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace.
5. Žádost o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ.
6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
7. Rozpočtové opatření č. 3/2012.
8. Kácení stromů.
9. Prodej pozemku.
10. Diskuse – závěr.

Hlasování č.1 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 2/4 - 2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I.
ověřuje v souladu s ust. § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Kravsko není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu,

II.
rozhoduje podle §172 odst. 5 správního řádu o námitce uplatněné proti návrhu ÚP Kravsko tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitce, které podle § 53 odst. 1 stavebního zákona připravil pořizovatel (odbor výstavby, odd. územního plánování MěÚ Znojmo), a které je uvedeno v příloze č. 1 zápisu zasedání Zastupitelstva obce,

III.
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, ! 13 a přílohy č. 7 vyhlášky  č. 500/2006 Sb., o územně analitických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává Územní plán Kravsko.

IV.
ukládá starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování Územního plánu Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č, 1/4-2012 a 2/4-2012)

Hlasování č. 2 : Pro  6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 3/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zástupce do komise výběrového řízení na dodavatele stavby DSO-kanalizace severozápadní větev pana Pavla Hlávku a pana Jaromíra Kuřítku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/4-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se:  0
Usnesení č. 4/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zástupce do výběrové komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace pana Pavla Hlávku a pana Mgr. Františka Moučku.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 4/4-2012).

Hlasování č. 4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 5/4 -2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje žádost Obce Plenkovice o prodloužení splatnosti neinvestičních nákladů na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 5/4-2012).

Hlasování č. 5 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 6/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Městem Znojmem a Obcí Kravsko a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/4-2012).

Hlasování č. 6 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 7/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 7/4-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 8/4 -2012.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje vykácení suchých stromů, napadených kůrovcem v areálu školy, p. č. 87/6 v k. ú. Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/4-2012).

Hlasování č. 8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 9/4 -2012
Zastupitelstvo obce Kravsko dává předběžný souhlas k odprodeji části pozemku p.č. 554/1 v k.ú. Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnuti na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/4-2012).

Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

 

Zapsal : pan Jaromír Kuřítka
Ověřil : Mgr. František Moučka  
pan Jiří Dvořák
Přílohy :

1/4 -2012  Návrh rozhodnutí o námitce uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Kravsko  
2/4 -2012  Opaření obecné povahy
3/4 -2012  Zástupci Obce Kravsko do komise výběrového řízení na dodavatele stavby –kanalizace
4/4 -2012  Zástupci obce Kravsko do výběrové komise na funkci ředitele ZŠ a MŠ,  příspěvkové organizace.
5/4 -2012  Žádost o prodloužení splatnosti neinvest. nákladů na žáky ZŠ a MŠ .
6/4 -2012  Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
7/4 -2012  Rozpočtové opatření č. 3/2012.
8/4 -2012  Kácení stromů
9/4 -2012  Žádost o prodej pozemku.

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 27.6. 2012.

Pavel Hlávka,   starosta obce

 datum vyvěšení: 30.6.2012
datum sundání: 15.7.2012