+420 515 255 131

USNESENÍ Č. 4 / 2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVAOBCE KRAVSKO DNE 22.6.2011.

30. 06. 2011 | admin
Přílohy :
1/ 4 – 2011    Pronájem pozemku
2 / 4 – 2011   Rozpočtové opatření č. 1/2011
3 / 4 – 2011   Rozpočtové opatření č. 2/2011
4 / 4 -  2011   Rozpočtové opatření č. 3/2011
5 / 4 – 2011   Čerpání rozpočtu obce Kravsko za r. 2011 ( příjmy).
6 / 4 – 2011   Čerpání rozpočtu obce Kravsko za r. 2011 ( výdaje).
7 /4 -   2011  Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace z JMK.
8 / 4 -  2011  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
9 / 4 -  2011  Zpráva předsedy kontrolního výboru.
10/4 – 2011  Zadání Územního plánu Kravsko.
11/4 – 2011  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
12/4 – 2011  Oznámení o záměru prodeje nemovitosti.
13/4 – 2011  Nabídka ceny za pozemky

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 22.6.2011.
Pavel Hlávka   starosta obce.

Usnesení č. 1 / 4 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou,
pana Aleše Hutaře a následující program zasedání:
1.) Organizační záležitosti
2.) Pronájem pozemku
3.) Rozpočtová opatření č. 1/2011, č. 2/2011,  a č. 3/2011.
4.) Zpráva o plnění rozpočtu obce Kravsko od 1.1.2011 do 31.5.2011.
5.) Schválení znění smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na akci Parkoviště u ČP.
6.) Zpráva kontrolního výboru.
7.) Schválení „Zadání ÚP Kravsko“.
8.) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
9.) Prodej pozemků.
    10.) Zpráva starosty
    11.) Diskuse závěr.

Usnesení č. 2 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem pozemku na parcele č. 551/1 v k.ú. Kravsko o výměře 120m2 paní Idě Kopové bytem Kravsko č.p. 137.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 1/4-2011).

Hlasování č. 1: Pro :  5  Proti :    0  Zdržel se :  0

Usnesení č. 3 / 4 -2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011, 2/2011, 3/2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/4-2011,
 3/4- 2011, 4/4-2011).

Hlasování č. 3: Pro : 5    Proti:         0        Zdržel se:   0

Usnesení č.4 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu od 1.1.2011 do 31.5.2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 5/4-2011,
6/4 – 2011).

Hlasování č. 4: Pro:  5     Proti: 0  Zdržel se:      0

Usnesení č. 5  / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje:
a.) Znění „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK“ v rámci „Programu rozvoje venkova JMK“ a výši dotace 150 000,- Kč.
b.) Pověřuje starostu obce p. Pavla Hlávku k podepsání smlouvy s JMK.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 7/4-2011,
8/4-2011).

Hlasování č. 5: Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se : 0

Usnesení č.6 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha 9 / 4 – 2011).

Hlasování č. 6: Pro.  5 Proti:  0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko ZADÁNÍ pro vypracování ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAVSKO.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha 10/4-2011).
Hlasování č. 8: Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8 / 4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o zřízeni práva odpovídajícího věcnému břemenu“ a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/4-2011).

Hlasování č.8: Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9 / 4 – 2011.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje odprodej pozemků panu Miloslavu Královi,
Plenkovice 14, 671 51 Kravsko. Jedná se o pozemky p.č. 168/1 o výměře 15m2,
169/1 o výměře 44 m2, 169/7 o výměře 56m2, 244/3 o výměře 10 m2 a 212/53 o výměře 186 m2 – celkem 311 m2 a pozemek p.č. 212/48 o výměře 643 m2.
Celková výměra pozemků je 954 m2. Tyto pozemky budou prodány za nabídnutou
částku 48 693,- Kč. Ukládá rovněž starostovi obce podepsat  smlouvu s kupujícím.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 12/4-2011).

Hlasování č. 9: Pro:  5 Proti: 0  Zdržel se: 0

Usnesení č 10.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu starosty.

Hlasování č. 10: Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0

V Kravsku dne 22.6.2011.

Zapsal:      Jaromír Kuřítka    Pavel Hlávka     starosta obce
Ověřil: Ing. Petra Hutařová   
                   Aleš Hutař