+420 515 255 131

USNESENÍ č. 4/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 19. března 2009

06. 04. 2009 | admin
Usnesení č. 4/1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání ZO konaného 29.1.2009  pana Jaromíra  Kuřítku a  ing. Radima Šefčíka
b/ následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2. Výběrové řízení na pronájem KD.
3. Projednání návrhu „Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod“.
4. Schválení textu „Výzvy k podání nabídky na zjednodušené podlimitní řízení“.
5. Projednání mandátní smlouvy s panem Lubomírem Blechou – OSD.
6. Schválení podání „ Žádosti o poskytnutí úvěrových služeb“ ke KB.
7. Projednání „Smlouvy na pronájem nebytových prostor“- pronájem ČP.
8. VPP na rok 2009.
9. Žádost na MV o udělení dotace na „Zavádění ICT v územní veřejné správě“.
10. Smlouva s NASPA Hotels s.r.o. o likvidaci TDO.
11. Projednání materiálů DSO – kanalizace.
12. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:  6            Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/2:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE vyzvat zájemce o pronájem KD  pana Petra Kolaříka, ing. Milana Starece a pana Petra Piláta k podání nové nabídky na pronájem KD (celého KD včetně sálu), a to do 14.4.2009. O pronájmu KD rozhodnout s konečnou platností v souladu s usnesením ZO ze dne 3.3.2009, a to do 15.4. 2009 komisí Zastupitelstva obce Kravsko.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/4-2009.)

Hlasování č. 2:      Pro:  6           Proti:   0                    Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE „Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod“ pro projekt:
Název: Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko Číslo projektu: CZ 1.11/3.3.00/02.00628 mezi Obcí Kravsko a RR soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno 602 00.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.2/4-2009.)

Hlasování č. 3:      Pro:    6         Proti:   0                    Zdržel se:   0
Usnesení č. 4/4:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a příručkou č.verze 1.10 z 5.2.2009 text: „ Výzva k podání nabídky – zjednodušené podlimitní řízení - „Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.3/4-2009.)

Hlasování č. 4:      Pro:   6          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/5:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE„Mandátní smlouvu“ mezi Obcí Kravsko a panem Lubomírem Blechou, Horní Břečkov 56.
Předmět smlouvy: Zajištění odborného stavebního dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.4/4-2009.)

Hlasování č. 5:      Pro:   6          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/6:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE zahájit jednání s KB – pobočka Znojmo – za účelem poskytnutí úvěru  ve výši 1 000 000 Kč na akci „Rekonstrukce a přístavba sportoviště  ZŠ a MŠ Kravsko“.Postupovat v souladu  s „Indikativní nabídkou úvěrových služeb“od KB ze dne 3.3.2009.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.5/4-2009.)

Hlasování č. 6:      Pro:   6           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJEnávrh „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ mezi Obcí Kravsko a Českou Poštou  a pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.6/4-2009.)

Hlasování č. 7:      Pro:  6           Proti:   0                    Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE žádost o příspěvek na vytvoření  pracovních příležitostí v rámci VPP na r. 2009, a to pro 6 pracovníků, a to od 1.4.2009.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.7/4-2009.)

Hlasování č. 8:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0
Usnesení č. 4/9:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE žádost o udělení dotace na projekt „Typový projekt- Czech POINT – Kontaktní místo“.
Výše dotace 58 259 Kč, poskytovatel dotace MV ČR.ZO schvaluje podmínky „Rozhodnutí  o poskytnutí dotace“
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.8/4-2009.)

Hlasování č. 9:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE v souladu s § 17, čl.5 zákona č. 185/2001 Sb.“Smlouvu o využití systému obce pro nakládání s komunálním odpadem“ mezi Obcí Kravsko a NASPA Hotels s.r.o.,Hotel Zámek Kravsko. ( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.9/4-2009.)

Hlasování č. 10:      Pro:     6          Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 4/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ návrh „Závěrečného účtu za r. 2008(podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)-Dobrovolný svazek obcí Kanalizace SZ větev Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky“ – bez výhrad.
b/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008, dobrovolného svazku obcí“ Kanalizace SZ  větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky, okres Znojmo – bez výhrad.
c/ Plnění rozpočtu DSO – Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky  za rok 2008. – bez výhrad.
d/  Účetní závěrku DSO – Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky  za rok 2008.- – bez výhrad.
e/ Návrh rozpočtu DSO – Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky  na rok 2009. – bez výhrad.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.10/4-2009,11/4-2009, 12/4-2009, 13/4 – 2009, 14/4 - 2009.)

Hlasování č. 11:      Pro:    6           Proti:      0                 Zdržel se:   0

Zapsal :
pan Antonín Groiss , v.r.
 

Ověřili:
pan Jaromír Kuřítka  , v.r.
ing. Radim Šefčík     , v.r.
V Kravsku 19.3.2009
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.