+420 515 255 131

Usnesení č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 12.6.2013

20. 06. 2013 | admin
Usnesení č. 1/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :


1. Organizační záležitosti
2. Prodej pozemků
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4. Rozpočtová opatření č.3/2013 a 4/2013
5. Zpráva z jednání kontrolního výboru.
6. Zakázky malého rozsahu
7. Vyhodnocení provozního rozpočtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí VaK Znojemsko za rok 2012.
8.  Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření a schválení závěrečného účtu DSO Kanalizace, severozápadní větev za rok 2012.
9. Různé
10. Diskuse a závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje:
a.)  Prodej části pozemku p.č. 482/1 v k.ú Kravsko o výměře 66 m2 panu Jiřímu Drozdovi,Kravsko 124, 671 51 Kravsko za stanovenou cenu 3 630 Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o prodeji pozemku s kupujícím.
b.) Schvaluje předběžný souhlas k prodeji části pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Kravsko manželům Zdeňce a Zdeňkovi Jedličkovým, Kravsko 35, k prodeji části pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko, paní Dagmar Dočkalové, Kravsko 111 , část pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko manželům, Marcele a Radku Škárkovým, Březová 370,669 02 Znojmo-Suchohrdly., a část pozemku p.č. 482/1 v k.ú. Kravsko paní Jitce Drozdové, Kravsko 179, 671 51 Kravsko. Cena pozemků bude stanovena po zaměření pozemků.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/3-2013, 2/3-2013,3/3-2013,4/3-2013 a 5/3-2013).

Hlasování č. 2 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/3-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 18881/13/ORR „O poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“ na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ ve výši 200 000 Kč, a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č. 6/3-2013).

Hlasování č. 3 :  Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.4/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2013 a4/2013.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz příloha č.7/3-2013 a  8/3-2013).

Hlasování č. 4 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 5/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/3-2013).

Hlasování č. 5. : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/3-2013 Usnesení č. 5/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Poslat výzvu na dodávku služby zabezpečení odborného stavebního dozoru firmě Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56.
b.) Poslat výzvu k podání cenové nabídky  firmě Jaroslav Švéda, Kravsko 91  na odborné stavební a zednické práce.
c.)  Poslat výzvu k podání cenové nabídky na tesařské a pokrývačské práce  firmě Jan Hlávka,Okružní 370, Kuchařovice a firmě Milan Protivínský, Brněnská 68, Dobšice.
d.) Poslat výzvu firmě František Podsklan, Kravsko 183, na rekonstrukci elektroinstalace.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 10/3-23013, 11/3-2013, 12/3-2013,13/3-2013 a 14/3-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5  Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet ZSO VaK Znojemsko za období od 1.1.2012 do 31.12.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 15/3-2013 a 16/3-2013).

Hlasování č. 7 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/3-2013
 Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí o Závěrečný účet DSO Kanalizace severozápadní větev Znojmo, Plenkovice, Kravsko,  Žerůtky za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Kanalizace severozápadní větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky za rok 2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 17/3-2013 a 18/3-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5  Proti :  0 Zdržel se :   0


Usnesení č. 9/3-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 1030013709/001 „O budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 19/3-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 5  Proti :  0        Zdržel se : 0
Projednáno a schváleno dne 12.6.2013.
Zapsala : Ing. Petra Raabová
Ověřil  : Mgr. František Moučka
Jiří Dvořák
Pavel Hlávka, starosta obce