+420 515 255 131

Usnesení č. 3/2012 ze zasedání ZO ze dne 9.5.2012

15. 05. 2012 | admin
Usnesení č.1/3-2012

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje za ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou, pana Jiřího Drozda a následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný účet obce Kravsko, zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2011.
3. Zpráva o plnění rozpočtu obce od 1.1.2012 do 31.3.2012-účetní závěrka.
4. Rozpočtová opatření č.1/2012 a 2/2012.
5. Zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost.
6. Návrh k bezúplatnému převodu komunikace.
7. VaK – zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r.2011.
8. DSO-severozápadní větev,zpráva auditora, vyhodnocení rozpočtu za r.2011.
9. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/3-2012.

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2011 – vyjádření :
„Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s celoročním hospodařením obce  Kravsko za rok 2011 a to bez výhrad“.
2. „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Kravsko, okres Znojmo bez výhrad“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1/3-2012 a2/3-2012).
Hlasování č.2 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/3-2012

Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí účetní závěrku  obce Kravsko za I.čtvrtletí.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.3/3-2012).
Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.4/3-2012.

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2012 a 2/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha 4/3-2012 a 5/3-2012).
Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.5/4-2012.

Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zvýšení poplatku za konání svatebního obřadu mimo obřadní místnost na částku 4 000,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.6/3-2012).
Hlasování č.5 : Pro : 7 Proti :   0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/3-2012

Zastupitelstvo obce Kravsko zamítá návrh k bezúplatnému převodu části komunikace
III/408 32 do majetku obce.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.7/3-2012).
Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/3-2012

Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Vodovody a kanalizace Znojemsko, zájmové sdružení obcí, vyhodnocení kalkulace stočného a vodného za r. 2011, vyhodnocení rozpočtu zájmového sdružení obcí VaK Znojemsko za
rok 2011 a vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za r. 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/3-2012).
Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/3-2012.

Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO kanalizace severozápadní větev a „Závěrečný účet DSO kanalizace severozápadní větev za rok 2011“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/3-2012.
Hlasování č. 8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

 

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 9.5.2012.

Zapsal . pan Jaromír Kuřítka
Ověřil : ing. Petra Hutařová
pan Jiří Drozd.

Pavel Hlávka ,  starosta obce

Datum vložení: 15.5.2012
Datum sundání: 31.5.2012