+420 515 255 131

USNESENÍ Č. 3 / 2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 25.5.2011.

30. 05. 2011 | admin
Přílohy :
1/3-2011    Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2010
2/3-2011    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011.
3/3-2011    Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
4/3-2011    Smlouva o budoucí smlouvě nájemní.
5/3-2011    Znak a vlajka obce Kravsko.
6/3-2011    Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření V a K Znojemsko
7/3-2011    Zpráva o výsledcích hospodaření DSO – kanalizace
8/3-2011    Protokol k projednání zprávy o daňové kontrole
9/3-2011    Smlouvu s Lubomírem Blechou, Horní Břečkov 56.
10/3-2011  Smlouvu s fi. STRABAG, a.s. Tovární 756/3, 634 00 Brno
11/3-2011  Žádost o vyjádření k vybudování vjezdu z garáží u domu č.p. 54

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 25.5.2011. Pavel Hlávka , starosta obceUsnesení č. 1 / 3 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program.
1. Organizační záležitosti
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kravsko za r. 2010
   -  schválení závěrečného účtu obce Kravsko za r. 2010
3.   Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na r. 2011.
4.   Schválení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti
      při realizaci plynárenského zařízení.
5. Znak a vlajka obce
6. Zpráva starosty
7. Diskuse – závěr
Usnesení č. 2 / 3 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Závěrečný účet  obce Kravsko za r. 2010- vyjádření :
Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s celoročním hospodařením obce Kravsko a to bez výhrad.
     b. ) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 obce Kravsko, okres
           Znojmo a to bez výhrad.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/3-2011, č. 2/3-2011)

Usnesení č. 3 / 3 - 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje doplnění časového plánu zasedání ZO.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 3 /3 -2011).

Usnesení č. 4 /4 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Smlouvu o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení“, ze dne
číslo smlouvy 12110001246 / 149062 a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- viz. příloha č. 4/3-2011).

Usnesení č.5 / 3 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje návrh č. 2 – znak a vlajka obce Kravsko, a ukládá starostovi obce Kravsko, aby dál pokračoval v jednání o podání žádosti do podvýboru Parlamentu ČR na schválení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/3-2011).

Usnesení č. 6 / 3 – 2011.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
a.) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Vodovody a kanalizace
Znojemsko za r. 2010.
b.) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO – kanalizace
      severozápadní větev a Závěrečný účet za r. 2010.
c.) „Protokol k projednání zprávy o daňové kontrole.
d.) smlouvu s Lubomírem Blechou, Horní Břečkov č.p. 56
e.) smlouvu s firmou STRABAG, a.s. Tovární 756/3, 634 00 Brno.
f.) žádost o vyjádření k vybudování vjezdu z garáží u domu č.p. 54.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.6/3-2011,
7/3-2011, 8/3-2011, 9/3-2011, 10/3-2011, 11/3-2011).

Zapsal: Jaromír Kuřítka   
Ověřil : .Mgr. Frant. Moučka
p. Jiří Drozd.

Pavel Hlávka, starosta obce