+420 515 255 131

USNESENÍ č. 3/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 12. května 2010

25. 05. 2010 | admin
Usnesení č. 3/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 15.4.2008 pana ing. Radima Šefčíka  a  pana Aleše Hutaře
b/  následující program zasedání:


1.    Organizační záležitosti.
2.    Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2009 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2009 obce Kravsko, okres Znojmo.
3.    Zadání zakázek malého rozsahu.
4.    Spisová služba – dotace.
5.    Dohody o členství v jednotce SDH.
6.    Ing. Kyněra – žádost o realizaci úpravy potoka.
7.     Protokol č. 372/10 – kontrola plnění pojistného.
8.     Kupní smlouva - Stavomat
9.     Přijetí dotace z JMK na akci „ Kravsko-přístavba pavilónu T1“.
10.    KÚ JMK – Žádost o vyjádření k udělení licence.
11.    II. etapa kanalizace .
12.    Předání KD do nájmu.
13.    Plnění rozpočtu za I/2010.
14.    KORDIS – Smlouva o zajištění financování …; Konvence IDSJMK
15.    Různé
16.    E.ON – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny  č. 826165276
17.    Zpráva starosty.(Moučka)
18.    Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:   5           Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/2:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE 
a/  Závěrečný účet obce Kravsko za r. 2009 – vyjádření:
„ Zastupitelstvo obce Kravsko souhlasí s celoročním hospodařením Obce Kravsko za rok 2009
 a to bez výhrad.“
b/  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2009 obce Kravsko,
     okres  Znojmo- bez výhrad.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/3-2010,2/3-2010).

Hlasování č. 2:      Pro:    5            Proti: 0                     Zdržel se:  0

Usnesení 3/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s „ Interním  předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 1“.:
a/ Výzvu k předložení cenové nabídky na  stavbu „ZŠ a MŠ Kravsko – přístavba sociálního zařízení pavilonu TV “ zaslat firmám: Jaroslav Švéda, Kravsko 91, Renov s.r.o., Znojmo
a Inex Moravské Budějovice.
b/ Výzvu na dodávku služby „ OSD stavby – ZŠ a MŠ Kravsko – přístavba sociálního zařízení pavilonu TV “  zaslat  panu Ladislavu Blechovi, Horní Břečkov 56.
c/ Výzvu na dodávku služby „OSD stavby – oprava dveřních stěn a výkladců při vstupu do školy“, zaslat  panu Ladislavu Blechovi, Horní Břečkov 56.
e/ Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu : „ZŠ a MŠ Kravsko – přístavba sociálního zařízení pavilonu Tv“.
f/ Výzvu na dodávku služby „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školícího střediska v budově MŠ“ zadat ing. Andršovi.
g/ Výzvu na dodávku služby „Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově MŠ“ zadat ing. Kosíkovi.
h/ Výzvu na dodávku služby „Vypracování projektové dokumentace na výstavbu parkoviště u pošty „ zadat ing. Pivničkovi.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.3/3-2010,4/3-2010,
5/3-2010, 6/3-2010, 7/3-2010, 8/3-2010, 9/3-2010.)

Hlasování č. 3:      Pro:  5             Proti:    0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/4:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
zájem Obce Kravsko o přístup k elektronické spisové službě dle zákona 499/2004 Sb. v rámci výzvy č.6  IOP prioritní osa  2.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.10/3-2010.)

Hlasování č. 4:      Pro:   5            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 3/5:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
a/ Odměnu členům jednotky SDH ve výši: 600 Kč/člen/rok; 1000 Kč/velitel/rok.
    Odměnu za účast při požárním, technickém nebo jiném zásahu ve výši 200 Kč/hod.
Odměna bude vyplacena do konce února stávajícího roku po vyhodnocení činnosti jednotlivých členů jednotky v průběhu předchozího roku. Vyhodnocení činnosti jednotky provede ZO.
b/ Nákup nábytku pro vybavení požární zbrojnice v hodnotě  15 000,00 Kč.
c/ Návrh „Smlouvy o členství v jednotce SDH“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.11/3-2010).

Hlasování č. 5:      Pro:  5             Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení 3/6:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
a/ text odpovědi na žádost ing. Kyněry ze dne 15.3.2010 – viz příloha č. 12/3-2010.
b/ záměr k provedení revitalizace území na p.č. 103/2 a 103/3
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.12/3-2010).

Hlasování č. 6:      Pro:   5            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/7:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Protokol č. 372/10“ o kontrole pojistného ze dne 22.4.2010.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.13/3-2010).

Hlasování č. 7:      Pro:    5        Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/8:
1.Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Kupní smlouvu mezi Stavomatem – Znojmo, Dobšická 3545/12  a  Obcí Kravsko
na nákup stavebního zboží.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.14/3 -2010.)

Hlasování č. 8:      Pro:     5          Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 3/9:
1.Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Přijetí dotace z rozpočtu  JMK- Program rozvoje venkova  na akci „ Kravsko-přístavba pavilónu T1“ ve výši 160 000,00 Kč.
b/ Pověření starosty obce Mgr. Františka Moučky k podepsání smlouvy s JMK.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.15/3 -2010.)

Hlasování č. 9:      Pro:   5            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 3/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Souhlas s udělením licence firmě BDS-BUS, s.r.o., Volovská 334, Velká Bíteš
 na provozování linky č.805, Znojmo-Hluboké Mašůvky.
b/ Souhlas se změnou licence firmě TRADO-BUS ,s.r.o.  na linku č. 830700
c/ Souhlas se změnou licence firmě TREDOS, spol. s.r.o.  na linku č. 729815.
d/ Souhlas se změnou licence firmě BK-BUS, s.r.o.  na linku č. 727815.
e/ Souhlas se změnou licence firmě Znojemská dopravní společnost – Psota,s.r.o., Rudoleckého 857/25, 669 02 Znojmo, na linku č. 728815.
 (Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 16/3-2010, 17/3-2010,18/3-2010, 19/3-2010, 20/3-2010.)

Hlasování č. 10:      Pro:   5            Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení 3/11:
zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
a/  „Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření“ a „Závěrečný účet za rok 2009“  Dobrovolného svazku obcí severozápadní větev- Znojmo,Plenkovin,Kravsko, Žerůtky
z 16.2. a 26.2. 2009.
b/  Rozpočet stavby pro II. Etapu – pro ÚR.
c/ Koeficienty pro financování II. Etapy stavby kanalizace pro Obec Kravsko:
- přípravná část ……………….15,00 %
- stavební část   ………………. 40,88251634 %   
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.21/3-2010, 22/3-2010, 23/3-2010.)

Hlasování č. 11:      Pro:   5            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení 3/12:
1.   Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
     „Protokoly o předání majetku – KD .
2.   Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
      Smlouvu o nájmu nebytových prostor – KD, uzavřenou mezi Obcí Kravsko
      a paní Dagmar Ševčíkovou , Kravsko 2 ( platnost smlouvy od 1.5.2010).
 (Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.24/3-2010.) 

Hlasování č. 12:      Pro:   5            Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení 3/13:
1.   Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ
    „ Zprávu o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2010“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.25/3-2010.) 

Hlasování č. 13:      Pro:    5           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení 3/14:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ KONVENCI  IDS JMK mezi účastníky KORDIS JMK,spol. s.r.o , Nové sady 30,
602 00 Brno, IČO: 26298465 a Obcí Kravsko, Kravsko 12, IČO: 00292982 .
b/ Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK mezi smluvními stranami:
JMK , Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno , IČ: 70888337
a Obec Kravsko, Kravsko 12 , 671 51 Kravsko , IČ: 00292982
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 26/3-2010, 27/3-2010.)

Hlasování č. 14:      Pro:    5           Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 3/15:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
uvolnit z rozpočtu finanční prostředky:
a/ Na nákup míčů a lékárničky pro sportoviště  ve výši 5 000,0 Kč
b/ Nákup ponorného čerpadla do budovy MŠ a pošty ve výši  1 000,0 Kč.
c/ Nákup vybavení pro kuchyňku v KD ve výši 15 000,0 Kč.
d/ Nákup kovového nábytku pro požární zbrojnici ve výši 15 000,0 Kč.
e/ Na odměnu za vedení „Pořádkové komise“ v období 2008 – 2009 JUDr. Jiřímu Bílému ve výši 4 000,0 Kč.
f/ Nákup bezpečnostních pomůcek pro pracovníky na VPP ve výši 2 000,0 Kč
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.28/3-2010.)

Hlasování č. 15:      Pro:    5           Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 3/16:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny  č. 826165276“ mezi Obcí Kravsko
( IČ: 00292982) a E.On Energie, a.s.( IČ: 26078201).
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.29/3-2010.)

Hlasování č. 16:      Pro:   5            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení 3/17:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Zprávu starosty za období  9.3.2010 – 12.5.2010“.
(Úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.30/3-2010.)

Hlasování č. 17:      Pro:    5           Proti:   0                    Zdržel se:  0
Zapsal:   Konrád Trimmel, v.r.             

Ověřili: 
Aleš Hutař, v.r.                            
ing. Radim Šefčík, v. r.     

Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.
Kravsko  12. května  2010.