+420 515 255 131

USNESENÍ č. 3/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 3. března 2009

06. 03. 2009 | admin
Usnesení č. 3/1:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání ZO konaného 29.1.2009  pana Konráda Trimmela a  pana Aleše Hutaře
b/ následující program zasedání:
1.   Organizační záležitosti.
2.   Výběrové řízení na pronájem KD.
3.    Projednání návrhu „Smlouvy na pronájem rybníka“.
4.  Projednání „Dodatku ke smlouvě“ – pronájem ČP.
5.  Schválení „Smlouvy – ing. Mejzlíková“.
6.  Závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:  7             Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/2:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Doplnění dokumentů žadatele o pronájem KD, a to o výpis z rejstříku trestů k žádosti o pronájem KD v obci Kravsko.
b/O pronájmu KD rozhodne zastupitelstvo obce na zasedání v měsíci dubnu.
c/ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k přípravě a sepsání nájemní smlouvy.
d/ Zápis z hodnocení nabídek na pronájem KD v obci Kravsko.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/3-2009.)

Hlasování č. 2:      Pro:   7            Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Nájemní smlouvu na pronájem rybníka v obci Kravsko“ a pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.2/3-2009.)

Hlasování č. 3:      Pro:  7            Proti:   0                    Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/4:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Zastupitelstvo obce schválilo výši nájemného , a to 100 Kč/ m2/ na rok za pronájem prostor České poště.
b/ Obecní zastupitelstvo navrhuje ČP vypracování nové nájemní smlouvy, která by odpovídala novým stávajícím právním předpisům.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.3/3-2009.)

Hlasování č. 4:      Pro:    7           Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č. 3/5:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
SOD č. 02/2009 mezi Obcí Kravsko a ing. I. Mejzlíkovou na „Zajištění výběrového řízení na DS – stavba: Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.4/3-2009.)

Hlasování č. 5:      Pro:   7            Proti:      0                 Zdržel se:   0
Zapsal : an Antonín Groiss   , v.r.

Ověřili: pan Konrád Trimmel   , v.r.
pan Aleš Hutař  , v.r.
V Kravsku 3. 3. 2009
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.