Obec Kravsko

Usnesení č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko z 25. února 2015.

9. 3. 2015 vložil admin

Usnesení č. 1/2 - 2015 :
 Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  ověřovateli zápisu  pana Šimona Meluše  a paní Věru Řezaninovou
b/  následující program zasedání:
1.    Organizační záležitosti.
2.    Pronájem KD
3.    Pan Jan Pukl – žádost o napojení ing. sítí
4.    Inventarizace
5.    Zakázky malého rozsahu.
6.    Smlouva o spolupráci – III/408 32 Kravsko průtah.
7.    Policie ČR – vyhodnocení dohody za r. 2014
8.    Kontrolní den – kanalizace.
9.    ZŠ a MŠ Kravsko – Rozbor hospodaření za r. 2014.
10.  Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání.
11.  Vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce.
12.  Plnění rozpočtu v r. 2014.
13.  AQUA PROCON – a.s.- cenová nabídka na PD.
14.  Dodatek č.8 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace obce
15.  Tomáš Hellman – Dohoda o provedení práce
16.  Veřejně prospěšné práce v r. 2015.
17.  Josef Stehlík – žádost o napojení ing. sítí.
18.  Smlouva dle ust.§1746 odst.2 Občanského zákoníku pro stavbu „III/408 32 Kravsko průtah“.
19.  Zpráva starosty.
20.  Diskuse, Usnesení – závěr.  ( Příloha č. 2/1 – 2015)
Hlasování č. 1:      Pro:     4          Proti:     0                  Zdržel se:    0
 

Usnesení č. 2/2 – 2015:
Zastupitelstvo obce
SCHVALUJE na základě doporučení konkurzní komise ze dne 23.2.2015 pronájem nebytových prostor-KD Kravsko paní Evě Závěrkové, Kravsko 131 .
Pověřuje starostu obce k  uzavření nájemní smlouvy.               ( Příloha č. 2/2 – 2015)
Hlasování č. 2:      Pro:   4            Proti:      0                 Zdržel se:    0
  Zastupitelstvo obce SCHVALUJE na základě doporučení konkurzní komise ze dne 23.2.2015 pronájem nebytových prostor-KD Kravsko paní Evě Závěrkové, Kravsko 131 .Pověřuje starostu obce k  uzavření nájemní smlouvy.               ( Příloha č. 2/2 – 2015)Usnesení č. 3/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku p.č. 178/43 v k.ú. Kravsko – stavebník pan Jan Pukl, Mramotice 100 ,671 51 Kravsko, projekt Bc. Petr Pukl, 1/2015.
b/ Uděluje souhlas k napojením na ing. sítě obce ( voda, kanalizace, plyn, NN ) v souladu s předloženou dokumentací.
c/ Uděluje souhlas k připojení tohoto RD sjezdem a nájezdem z pozemku p.č. 178/43 na místní komunikaci na p.č.178/1  v k.ú. Kravsko v souladu s přiloženým situačním plánkem ze studie zpracované  Bc. Petrem Puklem, leden 2015
d/ Pověřuje starostu obce k uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi Obcí Kravsko a panem Janem Puklem v souladu s §51 občanského zákoníku.      ( Příloha č. 2/3 – 2015)
Hlasování č. 3:      Pro:   4            Proti:       0                Zdržel se:    0

Usnesení č. 4/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2015. ( Příloha č. 2/4 – 2015)
Hlasování č. 4:      Pro:    4           Proti:      0                 Zdržel se:    0

Usnesení č. 5/2-2015:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
v souladu s „Interním předpisem Obce Kravsko pro zadávání zakázek malého rozsahu, čl. I“:
a/ Smlouvu o dílo mezi Obcí Kravsko  a  projektantem Janem László, Jaroslava Ježka 195/9, 674 01 Třebíč, IČ.:48882968 .  Předmět smlouvy: Vypracování projektové dokumentace  - veřejné osvětlení, místní rozhlas – v lokalitě Na Kopci.   ( Příloha č. 2/5 – 2015)
POVĚŘUJE starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy.
b/ Výzvu na dodávku služby pro ing. Libora Pivničku, Silniční a mostní inženýrství, Rudoleckého 857/25, 669 02 Znojmo.   Předmět služby: Vypracování projektové dokumentace – „Oprava místních komunikací v obci Kravsko“ ( Příloha č. 2/6 – 2015)
c/ Výzvu na dodávku služby pro ing. Petra Pokorného, aquaprojekt, U Domoviny 1456/5, 669 02 Znojmo.
Předmět služby: Vypracování projektové dokumentace  na dokončení skládky na Mastníku v Obci Kravsko.                                                                     ( Příloha č. 2/7 – 2015)
b/ Výzvu na dodávku služby pro ing. Karla Špačka, Dopravoprojekt Ostrava, nám. ČSA 55, 676 02 Moravské Budějovice. Předmět služby: Vypracování projektové dokumentace na opravu historického mostu M-01v Kravsku.( Příloha č. 2/8 – 2015)
Hlasování č. 5:      Pro:     4          Proti:       0                Zdržel se:      0
 

Usnesení č. 6/2-2015:
Zastupitelstvo obce
SCHVALUJE   „Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12, IČ.: 00292982 a SÚS JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ.: 70932581“.
Předmět smlouvy: Spolupráce při realizaci prováděcího projektu (PDPS) –
III/408 32 Kravsko, průtah.
POVĚŘUJE starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy.   ( Příloha č. 2/9 – 2015)
Hlasování č. 6:      Pro:   4            Proti:        0               Zdržel se:      0
 

Usnesení 7/2-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za r. 2014. ( Příloha č. 2/10 – 2015)
Hlasování č.7:      Pro:      4             Proti:    0                   Zdržel se:      0
 

Usnesení 8/2-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu z kontrolního dne výstavby kanalizace 17.2. 2015.               ( Příloha č. 2/11 – 2015)
Hlasování č. 8:      Pro:   4           Proti:      0                 Zdržel se:     0
 

Usnesení 9/2-2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ hospodaření ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2014
b/ výsledky voleb do ŠR.                                                                    ( Příloha č. 2/12 – 2015)
Hlasování č.9:      Pro:     4          Proti:         0              Zdržel se:     0
Usnesení č. 10/2-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko SCHVALUJE:
Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání:                    ( Příloha č. 2/13 – 2015)
ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvková organizace – navýšení hodnoty budov o 10 270 517,80 Kč.
Hlasování č.10:      Pro:    4             Proti:       0                Zdržel se:     0
 

Usnesení č. 11/2-2015
Zastupitelstvo obce Kravsko BERE NA VĚDOMÍ:
S d ě l e n í Ministerstva vnitra ze dne 15. ledna 2015 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v naší obci s termínem: sobota 13. června 2015.
Ukládá starostovi obce zajistit řádnou přípravu a průběh voleb.          ( Příloha č. 2/14 – 2015)
Hlasování č.11:      Pro:    4           Proti:       0                Zdržel se:     0
 

Usnesení č.12/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu o plnění rozpočtu za r. 2014.                                                   ( Příloha č. 2/15 – 2015)
Hlasování č. 12:      Pro:     4          Proti:       0                Zdržel se:    0
 

Usnesení č.13/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
cenovou nabídku na změny projektové dokumentace  - kanalizace ve výši 44 900,00 Kč
bez DPH.                                                                                             ( Příloha č. 2/16 – 2015)
Hlasování č. 13:      Pro:    4             Proti:      0                 Zdržel se:  0
 

Usnesení č.14/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Dodatek č.8 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace obce – ZŠ a MŠ, Kravsko, příspěvkové organizace.  ( Příloha č. 2/17 – 2015)
Hlasování č. 14:      Pro:     4          Proti:      0                 Zdržel se:    0
 

Usnesení č.15/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce
SCHVALUJE  „Dohodu o provedení práce“.
Předmět dohody: Údržba sítě veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Obci Kravsko.
Smluvní strany: Obec Kravsko, Kravsko 12, IČ.: 00292982 a Tomáš Hellman, Služby
Elektro, Plenkovice 151, IČ.: 74839942.
POVĚŘUJE starostu obce k uzavření a podpisu dohody.( Příloha č. 2/18 – 2015)
Hlasování č. 15:      Pro:   4            Proti:    0                    Zdržel se:    0
 

Usnesení č.16/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
zaměstnat v r. 2015 na VPP  7 pracovníků.
Období: od 1.4.2015 do 31.10.2015.( Příloha č. 2/19 – 2015)
Hlasování č. 16:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:    0
 

Usnesení č. 17/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce:
a/  Nemá námitky k předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na pozemku p.č. 178/51 v k.ú. Kravsko – stavebník pan Josef Stehlík a paní Zuzana Stehlíková,  Kravsko 77, projekt Z.Dočkal-ing. M.Rychtecký, 1/2015.
b/ Uděluje souhlas k napojením na ing. sítě obce ( voda, kanalizace, plyn, NN ) v souladus předloženou dokumentací.
c/ Uděluje souhlas k připojení tohoto RD sjezdem a nájezdem z pozemku p.č. 178/51 na místní komunikaci na p.č.178/1  v k.ú. Kravsko v souladu s přiloženým situačním plánkem ze studie zpracované -   Z.Dočkal-ing. M.Rychtecký, 1/2015
d/ Pověřuje starostu obce k  uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi Obcí Kravsko a manželi Josefem a Zuzanou Stehlíkovými v souladu s §51 občanského zákoníku.( Příloha č. 2/20 – 2015)
Hlasování č. 17:      Pro:     4          Proti:      0                 Zdržel se:    0
 

Usnesení č. 18/2-2015:
Zastupitelstvo obce
SCHVALUJE  „Smlouvu dle ust.§1746 odst.2 Občanského zákoníku pro stavbu „III/408 32 Kravsko průtah“ mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12, IČ.: 00292982 a SÚS JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ.: 70932581“.
Předmět smlouvy: Stanovení postupu při  přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby -  rekonstrukce silnice  „III/408 26 Kravsko průtah“.
POVĚŘUJE starostu obce k uzavření a podpisu této smlouvy.     ( Příloha č. 2/21 – 2015)
Hlasování č. 6:      Pro:   4            Proti:    0                   Zdržel se:    0
 

Usnesení č.19/2 - 2015:
Zastupitelstvo obce
1.BERE NA VĚDOMÍ
„Zprávu starosty za období od 22.1.2015 do 25.2.2015“.
2. POVĚŘUJE starostu obce
k zveřejnění ZÁMĚRU  na odkup pozemku p.č. 642/1.                  ( Příloha č. 2/22 – 2015)
Hlasování č. 19:      Pro:    4           Proti:     0                  Zdržel se:    0

Zapsal: pan Daniel Fabián

Ověřili:paní Věra Řezaninová
pan Šimon Meluš
V Kravsku 26. února 2015.
Mgr. František Moučka, starosta obce, v.r.

Vyvěšeno :  09.3.2015
Sejmuto :   25.3.2015

V rubrice Usnesení ZO 2015 |

Komentáře jsou zavřeny.

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...