+420 515 255 131

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 30.4.2014

09. 05. 2014 | admin
Usnesení č. 1 /2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Moučku, pana Jiřího Drozda a následující program :

1.  Organizační záležitosti
2.  Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly VZP.
3. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko.
4. Rozpočtová opatření
5. Žádost  p. Miroslava Kučery, nájemce rybníka
6. Jmenování zástupců obce Kravsko do hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 581/1.
8. Dodatek ke smlouvě ze dne 18.4.2013 – vypracování projektu.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
11. Smlouva o dílo na zhotovitele akce „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“
12. Zadání zpracování územní studie na stavební plochy Bv 5.
13. Cenová nabídka  na výstavbu veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
14. Zpráva o výstavbě II. etapy kanalizace.
15. Návrh smlouvy na získání dotací z OPŽP -  změna zdroje vytápění v ZŠ.
16. Mandátní smlouva zajišťující TDS a AD.
17. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 1/ 2-2014).

Hlasování č. 2 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Směrnici o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 2/2-2014).

Hlasování č. 3 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2014 a 2/2014.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 3/2-2014 a 4/2-2014).

Hlasování č. 4. : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 5/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko zamítá žádost pana Miroslava Kučery, Kovářská 11,
669 02 Znojmo o snížení nájemného za rybník v Koutech.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 5/2-2014).

Hlasování č. 5 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6./2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zástupce obce Kravsko do hodnotící  komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
Člen komise – Pavel Hlávka, starosta obce
Náhradník    -  Jaromír Kuřítka, místostarosta
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 6/2-2014).

Hlasování č. 6 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko zamítá žádosti p. Růžka a paní Mrkvičkové o prodeji části pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Kravsko z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 7/2-2014 a 8/2-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/2-2014.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18.4.2013 na vypracování projektu pro provedení stavby a výběrové řízení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 9/2-2014).

Hlasování č.8 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. OS201420002172 mezi společností EKO – KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko
„Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 10/2-2014).

Hlasování č. 9 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 10/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů mezi společností EKO – KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 11/2-2014).

Hlasování č. 10 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje SMLOUVU O DÍLO na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko a zhotovitelem Pozemní stavby, spol. s.r.o., Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 12/4-2014).

Hlasování č. 11 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/2-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zpracování „Územní studie v lokalitě bytové výstavby
č. 5“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 13/2-2014).

Hlasování č. 12 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 13/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje cenovou nabídku firmy Západomoravská elektromontážní společnost spol. s.r.o., Sadová 829/1 Třebíč na výstavbu veřejného osvětlení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 14/2-2014).
Hlasování č. 13 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 14/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko:
a. bere na vědomí schválený rozpočet DSO a zprávu z jednání zástupců pro výstavbu II. etapy  kanalizace.
b. schvaluje do zástavy nemovitý majetek obce Kravsko pro získání půjčky ze SFŽP. Konkrétní pozemky a budovy budou uvedeny ve smlouvě.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 15/2-2014 a 16/2-2014).

Hlasování č. 14 : Pro : 7 Proti :  0  zdržel se : 0

Usnesení č. 15/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci za účelem obdržení dotace, zajištění organizace zadávacího řízení a poskytování dotačního managementu. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz příloha č. 16/2-2014).

Hlasování č. 15 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 16/2-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Mandátní smlouvu k zajištění Technického dozoru stavebníka a autorského dozoru“ společností A-projekt,s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo. Pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Hlasování č. 16 : Pro : 7 Proti :  0 Zdržel se : 0
Zapsal : Jaromír Kuřítka
Ověřil :   Mgr. František Moučka
Jiří Drozd

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 2.05.2014
datum sundání: 30.5.2014