+420 515 255 131

Usnesení č. 2/2012 ze zasedání ZO ze dne 21.3.2012

24. 03. 2012 | admin
Přílohy :

1 / 2-2012 – Rozpočet obce Kravsko
2 / 2-2012 -  Hospodářský výsledek obce Kravsko za r. 2011
3 / 2-2012 -  Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
4 / 2-2012 -  Zpráva kontrolního výboru
5 / 2-2012 -  Zpráva finančního výboru
6 / 2-2012 -  Pronájem pozemku
7 / 2-2012 -  Pronájem pozemku
8 / 2-2012 -  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
9 / 2-2012 -  Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
10/2-2012 -  Obecně závazná vyhláška Obce Kravsko č. 1/2012.
11/2-2012 -  Žádost o poskytnutí podpory z OPŽP
12/2-2012 -  Zápis z jednání ZO – znak a vlajka obce Kravsko
13/2-2012 – Smlouva s firmou K&K s.r.o. Březolupy 64, 687 13 Březolupy.
14/2-2012 -  Novela školského zákona
15/2-2012 -  Zápis z jednání ZO – provoz sportovního zařízení

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 21. 3. 2012. Pavel Hlávka, Starosta obce

Usnesení č. 1/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Aleše Hutaře, pana Jiřího
Dvořáka a následující program :

1. Organizační záležitosti
2. Rozpočet obce Kravsko na rok 2012.
3. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2011
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko,příspěvkové organizace
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Zpráva finančního výboru
7. Pronájmy pozemků
8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
9. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
10. Obecně závazná vyhláška obce Kravsko č. 1/2012.
11. Podání žádosti o dotace na zateplení školnich budov v rámci programu OPŽP.
12. Znak a vlajka obce Kravsko.
13. Konkurzní řízení ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace
14. Správce sportovního zařízení Kravsko.
15. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 :  Pro : 6 Proti :   0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočet obce Kravsko na rok 2012 včetně doplněných položek. Rozpočet je v § znění. Příjmy i výdaje jsou totožné ve výši
14 653 800,- Kč
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.1 /2-2012).

Hlasování č. 2 : Pro : 6 Proti : 0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje hospodářský výsledek za rok 2011.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 2/2-2012).

Hlasování č. 3 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Žádost o zúčtování hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace za rok 2011“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 3/2-2012).

Hlasování č.4 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 5/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.4/2-2012).

Hlasování č. 5 : Pro :  6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 6/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 5/2-2012).

Hlasování č. 6 : Pro :  6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 7/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
1. Pronajmout  část pozemku p.č. 178/1, v k.ú. Kravsko o výměře 300m2 panu Jiřímu Veverkovi za účelem zemědělského využívání za cenu 50,00 Kč za rok.
2. Pronajmout pozemky p.č. 175/4, 175/5, 175/6 v k.ú. Kravsko o výměře 592 m2 panu Františku Vyklickému za účelem zemědělského využívání za cenu
      97,00 Kč za rok.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/2-2012 a 7/2-2012).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. E. on : 4708-029/001/2012-ZN-AD o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kravsko, Kravsko 12,
671 51 Kravsko a E. ON Distribuce, a.s. F. A. Gernstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Pověřuje starostu obce Kravsko k podpisu smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 8/2-2012).

Hlasování č. 8 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby“ mezi Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha a Obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko.
Pověřuje starostu obce Kravsko k podpisu smlouvy.
( Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 9/2-2012).

Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 10/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kravsko
č.1/2012 v plném znění.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 10/2-2012).

Hlasování č. 10 :Pro: 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje podání žádosti o dotace z OPŽP na snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Kravsko firmou  RENARDS s.r.o., Vídeňská 7
639 00 Brno.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 11/2-2012).

Hlasování č.11 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zaslat objednávku a následně podepsat smlouvu na výrobu obecních symbolů firmě K&K ŘEMESLA s.r.o., Březolupy 64,
687 13 Březolupy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 12/2-2012 a č. 13/2-2012).

Hlasování č. 12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 13/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí prodloužení funkčního období ředitele ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace na dobu určitou do 31.12.12012 bez výběrového řízení.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 14/2-2012).

Hlasování č. 13 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 14/2-2012
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje zajistit  provoz sportovního zařízení pracovníkem, který bude hrazen z obecního rozpočtu. S tímto pracovníkem bude uzavřena Dohoda o pracovní činnosti od 1.4.2012 do 31.10.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 15/2-2012).

Hlasování č. 14. Pro: 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne  21.3.2012.

Zapsal :          p. Jaromír Kuřítka
Ověřil :           p.  Jiří Dvořák
p. Aleš Hutař 

Pavel Hlávka,  starosta obce 

Datum vložení: 24.3.2012
Datum sundání: 11.4.2012