+420 515 255 131

USNESENÍ Č. 2 / 2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 16.BŘEZNA 2011

20. 03. 2011 | admin
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 16.3.2011USNESENÍ Č. 2 / 2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 16.3.2011.
Přílohy :
1/2- 2011 Vyúčtování akce přístavba a rekonstrukce soc.  zařízení v pavilonu Tv v ZŠ.
2/2- 2011 Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání
3/2- 2011 Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace
4/2- 2011 Rozpočet obce- příjmy
5/2- 2011 Rozpočet obce- výdaje
6/2- 2011 Návrh rozpočtu obce Kravsko na rok 2011
7/2- 2011 Rozpočet na rok 2011
8/2- 2011 Komentář k paragrafům
9/2- 2011 Projednání návrhu „Rozpočtu obce Kravsko na rok 2011“.
10/2- 2011 Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2010
11/2- 2011 Rozpočtové opatření č.9 / 2010
12/2- 2011 Evidence rozpočtových opatření obce Kravsko za rok 2010.
13/2- 2011 Zápis z jednání finančního výboru
14/2- 2011 Zápis z jednání kontrolního výboru
15/2- 2011 Zpráva provedení řádné inventarizace majetku obce Kravsko.
16/2- 2011 Záznam o určení oprávněné osoby.
17/2- 2011 Ustanovení komisí : Veřejného pořádku, pro výběr nájemníků, krizová, zástupce
                  do DOS
18/2- 2011 Návrh zadání pro vypracování ÚP obce Kravsko
19/2- 2011 Plán výboru pro kulturu
20/2- 2011 Plán výboru pro tělovýchovu a sport  
21/2- 2011 Časový plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko v r. 2011.
22/2- 2011 ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvková organizace.
23/2- 2011 Výzva p. Miklátek
24/2- 2011 Výzva p. Blecha
25/2- 2011 Výzva STRABAG, a.s.
26/2- 2011 Výzva ALPINE Bau CZ s.r.o.
27/2- 2011 Výzva VIA NOVA SERVIS
28/2- 2011 Výzva Jan Jeřábek
29/2- 2011 Pracovníci na VPP.

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 16.3.2011

Pavel Hlávka   starosta obce
Usnesení č. 1 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Dvořáka, pana Aleše Hutaře a Následující program :
1. Organizační záležitosti
2. Vyúčtování akce-přístavba, rekonstrukce soc. zařízení pavilonu Tv v ZŠ a „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
3. Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace.
4. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko za rok 2010.
5. Rozpočet obce Kravsko na rok 2011.
6. Rozpočtové opatření č. 9/2010.
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru.
8. Zpráva o výsledku inventarizace obce.
9. Záznam o určení oprávněné osoby.
10. Návrh na ustanovení komisí: a) Komise veřejného pořádku
    b) Komise pro výběr nájemníků
    c) Povodňová a požární komise
    d) Zástupci obce Kravsko – DSO
     11. Projednání návrhu „ Zadání ÚP obce Kravsko.
     12. Plán činnosti výborů pro kulturu a sport.
     13. Plán zasedání Zastupitelstva obce Kravsko.
     14. ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvková organizace-žádost o zúčtování hospodářského
           výsledku roku 2010.
15. Zadání zakázek malého rozsahu.
16. Vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u ČP a MŠ.
17. Schválení pracovníků na VPP.
18. Různé.
19. Diskuse.
Usnesení č. 2 / 2 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) „ Závěrečné vyúčtování akce – přístavba, rekonstrukce sociálního zařízení           pavilonu Tv v ZŠ Kravsko.
b) schvaluje „Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/2- 2011,2/2-2011).

Usnesení č. 3 /2 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 6 k uživatelské smlouvě příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 3/2-2011).

Usnesení č. 4/2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje plnění rozpočtu k 31.12.2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.4/2-2011,
5/2-2011).

Usnesení č. 5 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočet obce Kravsko na rok 2011“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 6/2-2011,7/2-2011, 8/2-2011 a 9/2-2011).

Usnesení č. 6 / 2 -2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Rozpočtové opatření č. 9 / 2010“ a evidenci rozpočtových opatření obce Kravsko za rok 2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.10/2-2011,11/2-2011,12/2-2011).

Usnesení č. 7 / 2 -2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání finančního a kontrolního
výboru.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.13/2-2011,14/2-2011).

Usnesení č. 8 / 2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace
majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko dle skutečnosti k 31.12.2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.15 / 2-2011).

Usnesení č. 9 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje „Záznam o určení oprávněné úřední osoby“.
V řízení obce je oprávněnou osobou úřední osoba :
1. Pavel Hlávka – starosta, na základě „Organizačního řádu Obecního úřadu Kravsko“.  (viz. odstavec – oprávněná osoba).
2. Alena Janáčková – v rozsahu stanoveném pověřením starosty Obecního úřadu Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.16 /2 -2011).

Usnesení č. 10 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje : Komisi veřejného pořádku
           předseda – Judr. Jiří Bílý
           členové -    starosta, místostarosta
           Komise pro výběr nájemníků
          starosta, místostarosta, pí. Janáčková, pí.Jaskulová,
           pí. Jordánová.
           Komise povodňová a požární
                            Pavel Hlávka     starosta obce
           Jaromír Křítka   místostarosta
           Václav Alexa   velitel požární jednotky
            Jiří Drozd   člen zastupitelstva
Kronikáře – pana Jana Padrty
Zástupce do DOS – kanalizace : Pavel Hlávka – starosta
              Jaromír Kuřítka – místostarosta
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.17/2-2011).

Usnesení č.11 / 2 -2011
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Zadání Územního plánu obce Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č. 18/2-2011).

Usnesení č. 12 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje : a) Plán činnosti výboru pro kulturu
            b) Plán činnosti výboru pro sport
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.19 / 2-201120 / 2 -2011).

Usnesení č. 13/2-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zasedání Zastupitelstva obce Kravsko na dny :
12.1.2011, 16.3.2011, 15.6.2011,14.9.2011 a 7.12.2011 a ukládá starostovi obce
na příští zasedání doplnit hlavní body jednání.
Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č.21/2-2011).

Usnesení č. 14 / 2 -2011
Zastupitelstvo obce schvaluje :
Na základě žádosti pí.ředitelky ZŠ a MŠ Kravsko příspěvkové organizace povolení
čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty z roku 2010 ve výši 73 250,54 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.22/2-2011).

Usnesení č. 15 / 2 -2011
Zastupitelstvo obce schvaluje :
a) Zadat panu Janu Miklátkovi zakázku na vypracování projektové dokumentace
na výstavbu dětského hřiště
b) Zadání výzvy k předložení cenové nabídky na stavbu „Parkoviště u ČP a MŠ“
      zaslat firmám : STRABAG, a.s. Tovární 756/3, 634 00 Brno
       ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13.
       VIA NOVA SERVIS  Dobšická 15, Znojmo.
c)  Zadat výzvu fy. Lubomír Blecha Horní Břečkov 56 – dodání služby OSD na
     stavbě „Parkoviště u ČP a MŠ“.
c) Zadání výzvy k předložení cenové nabídky fy. Jan Jeřábek Plenkovice 147
671 51 Kravsko na opravu místních komunikací.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č.23/2-2011,24/2-2011, 25/2-2011, 26/2-2011, 27/2-2011, 28/2-2011).

Usnesení č. 16 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby vyhodnocení obdržených nabídek na vybudování parkoviště u ČP a MŠ provedlo zastupitelstvo obce a pověřuje starostu sepsáním smlouvy s vybranou firmou.

Usnesení č. 17 / 2 – 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje :
a) podání žádosti o zaměstnání pěti pracovníků na VPP od 1.4.2011
b) výběr pracovníků provede starosta a místostarosta.
(Úplné znění materiálu nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha č. 29/2-2011).

Usnesení č. 18 / 2 – 2011
a) Zastupitelstvo obce schvaluje :
    Podat žádost o dotace z programu JMK „Dotace na zpracování Územních plánů“
    „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ na pozemku p.č. 617
     v k.ú. Kravsko.
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.30 / 2 – 2011).

 

Zapsal : Jaromír Kuřítka

Ověřil :  Jiří Dvořák
            Aleš Hutař

Pavel Hlávka ,  starosta obce