+420 515 255 131

USNESENÍ č. 2/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 16. března 2010

24. 03. 2010 | admin
Usnesení č. 2/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání dne 16.3.2010 pana Jaromíra Kuřítku a  ing. Radima Šefčíka
b/  následující program zasedání:

1. Organizační záležitosti.
2. Projednání rozpočtu obce na r. 2010.
3. Záležitosti ZŠ a MŠ ,Kravsko,příspěvkové organizace
4. Dušan Dubiš - KD.
5. J. Kuřítka – pronájem pozemku.
6. Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání – sportoviště.
7. Protokol č. 02/CZ.1.11/3,3,00/02.00628 o výsledku veřejnoprávní kontroly – sportoviště.
8. KÚ JMK – Žádost o vyjádření k udělení licence.
9. Prodej vyřazeného  školního nábytku.
10. Oprava vstupní části objektu ZŠ a MŠ Kravsko.
11.  Ivo Hos – projekt- nabídka.
12.  Provozní řád sportoviště .
13.  Návrh „Rozpočet roku 2010“ – DSO –kanalizace.
14.  Západomoravská elektromontážní společnost – „Smlouva o budoucí smlouvě…“
15.  Diskuze – závěr.
Hlasování č. 1:      Pro:   6            Proti:      0                 Zdržel se:  0

Usnesení č. 2/2:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE  
„Rozpočet Obce Kravsko na rok 2010“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.1/2 -2010).
Hlasování č. 2:      Pro: 6             Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.2/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
na základě   žádostí ředitelky ZŠ a MŠ,Kravsko,příspěvkové organizace
a/  Povolení čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty roku 2009 ve výši 1 771,17 Kč.
b/  Povolení tvorby Fondu reprodukce majetku v r. 2009 z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši  8 295,0 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.2 /2-2010,3/2-2010.)
Hlasování č. 3:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 2/4:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
v souladu s čl.7-Závěrečná ustanovení, bod 2“- „Smlouvy o nájmu nebytových prostor – KD ze dne 30.dubna 2009“ uzavřené mezi Obcí Kravsko a panem Dušanem Dubišem, bytem Pražská 1704/33, 669 02 Znojmo za účelem – pronájem nebytových prostor-KD Kravsko,
ukončit k 1.4.2010 platnost této smlouvy „výpovědí z nájmu nebytových prostor“.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 4/2-2010.)
Hlasování č. 4:      Pro:  6             Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
pronájmem části pozemku p.č.  87/8 ve výměře 640 m2 manželům 
Aleně a Jaromíru Kuřítkovým, č.p. 163.
.(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 5/2-2010)
Hlasování č. 5:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č.2/6:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání:
„Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko, č.projektu CZ.1.11/3,3,00/02.00628
v celkové hodnotě 8 257 896,20 Kč.“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 6/2-2010.)
Hlasování č. 6:      Pro:    6           Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č.2/7:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Protokol č. 02/CZ.1.11/3,3,00/02.00628 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
u příjemce dotace z Regionálního operačního programu („ROP“) NUTS 2 Jihovýchod
ke dni 4.3.2010.
b/ Finanční korekci způsobilých výdajů projektu č. CZ.1.11/3.3.00/02.00628.
c/  DOPORUČUJE podat žádost k RR Jihovýchod o prominutí korekce způsobilých výdajů.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 7/2-2010, 8/2-2010.)
Hlasování č. 7:      Pro:   6            Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č.2/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ souhlas s udělením licence firmě TREDOS, spol. s.r.o. na provozování linky č.815,
Znojmo-Kravsko-Žerůtky-Pavlice-Moravské Budějovice.
b/ souhlas s udělením licence firmě Znojemská dopravní společnost – Psota,s.r.o., Rudoleckého 857/25, 669 02 Znojmo na linku č. 815 „ Znojmo-Kravsko-Žerůtky – Pavlice – Mor. Budějovice“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 9/2-2010, 10/2- 2010)
Hlasování č. 8:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č.2/9: 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
souhlas s prodejem vyřazeného školního nábytku v celkové částce  1 400,0 Kč, dle přiloženého seznamu.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 11/2-2010.)
Hlasování č. 9:      Pro:  6             Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č.2/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
A/   Komisi pro výběr dodavatele stavby ( příloha č. 12/2-2010)
a/ „Zhotovení 2 ks výkladců u vstupu do budovy ZŠ a MŠ Kravsko“
b/ „Zhotovení 2 ks vstupní prosklené stěny s dveřmi do budovy ZŠ a MŠ Kravsko“
ve složení:
1. Pan Pavel Hlávka, místostarosta obce Kravsko; náhradník pan Aleš Hutař
2. Mgr. Marie Ludvíková , řed. ZŠ a MŠ Kravsko, příspěvkové organizace; náhradník Mgr. Simona Jakešová
3. Ing. Zdeněk Rechtík, za obce školního obvodu; náhradník pan Václav Šefčík
B/   Výzvu k dodání stavby ( příloha č. 13/2-2010)
 a/ „Zhotovení 2 ks výkladců u vstupu do budovy ZŠ a MŠ Kravsko“
 b/ „Zhotovení 2 ks vstupní prosklené stěny s dveřmi do budovy ZŠ a MŠ Kravsko“
C/   K dodávce stavby oslovit firmy: ( příloha č. 14/2-2010)
1.   GENERIA a.s., Znojmo
2.   ASTRE s.r.o., Znojmo
3.VEKRA a.s., Velké Meziříčí
4. Stolařství, Josef Veselý, Mramotice
5. PLOMA, dřevovýroba, Přímětická, Znojmo
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 12/2-2010, 13/2-2010, 14/2-2010)
Hlasování č. 10:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.2/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
akceptaci nabídky pana Ivo Hose na vypracování projektové dokumentace na stavbu“ Prodloužení plynovodu STL DN 50 v obci Kravsko a pověřuje starostu obce k podepsání „Smlouvy o dílo“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 15/2-2010)
Hlasování č. 11:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.2/12:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Provozní řád víceúčelového sportoviště Kravsko“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 16/2-2010)
Hlasování č. 12:      Pro:   6            Proti:  0                     Zdržel se:  0

Usnesení č.2/13:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
návrh „Rozpočet roku 2010“ – DSO – Kanalizace sz.větev – Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 17/2-2010)
Hlasování č. 13:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0
Usnesení č.2/14:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu- č. 4710039“
mezi Obcí Kravsko a E.ON Distribuce,a.s., spočívající v umístění kabelového vedení NN na pozemku p.č.  623/11.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 18/2-2010.)
Hlasování č. 14:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.2/15:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
rozšíření zaměstnanců VPP z na
 za předpokladu, že obec dostane na tyto zaměstnance dotace.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 19/2-2010)
Hlasování č. 15:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Zapsal:   Aleš Hutař  ,v.r.       
Ověřili:  Jaromír Kuřítka, v.r.                      
ing. Radim Šefčík  v.r.
 

Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.
Kravsko  16. března 2010.