+420 515 255 131

ZÁPIS č. 6/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko 8. 12. 2010

14. 12. 2010 | admin
1.   Organizační záležitosti
2.   Doplnění členů do výborů finančního,kontrolního,kulturního a pro tělovýchovu a sport.
3.   Ustanovení inventarizačních a likvidačních komisí.
4.   Oznámení o zahájení územního řízení- parkoviště MŠ a ČSP
5.   Projednání zprávy na vypracování návrhu znaku a vlajky obce.
6.   Zpráva o akceptování žádosti podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená´úsporám.
7.   Prodej pozemků.
8.   Rozpočtové provizorium na r. 2011.
9.   Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8.
10.  Závěrečné vyúčtování JMK
11 . Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/10.
12.  Návrh na udělení  plné moci p. Ivo Hosovi
13.  Diskuse.
14.  Závěr.Bod č.1

Zapisovatelem určuji p.Jiřího Dvořáka
Ověřovatelé zápisu p.Mgr.František Moučka a p.Jiří Drozd.

Hlasování č.1.  pro: 6   proti: 0   zdržel se: 0

Usnesení č1/6  Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
p.Mgr.Františka Moučku a p.Jaromíra Kuřítku.
Bod č.2
Starosta obce navrhuje doplňující členy do výborů finančního,kontrolního,kulturního
sportovního tyto členy.
Finanční výbor :
předseda  -  ing.Petra  Hutařová
člen          -      Petr Šefčík
člen         -              Jarmila Jordánová
                                    
Kontrolní výbor:
předseda   -            Mgr.František Moučka
člen           -            Mgr.Alena Šefčíková
člen           -            Milan Kubiš
                                               
Kulturní komise:
předseda     -        Jiří Dvořák
člen            -           Konrád Trimmel
člen             -           Hofstetter Pavel
Sportovní komise
předseda     -           Jiří Drozd
člen              -           Jiří Alexa
člen              -           Jan Molík                 
 

Hlasování č.2:   pro:   6                    proti:0    zdržel se: 0

Usnesení č.2/6: Zastupitelstvo obce schvaluje:
Kontrolní výbor   - předseda: p.Mgr. František Moučka
          člen           pí.   Mgr.Alena Šefčíková
          člen           p.Milan Kubiš
Finanční výbor  -  předseda:  ing. Petra Hutařová
          člen           p.Petr Šefčík
          člen           pí. Jarmila Jordánová
Kulturní komise  - předseda  Jiří Dvořák
          člen           Konrád Trimmel
          člen           Hofstetter Pavel
Sportovní komise –předseda:Jiří Drozd
            člen         Jiří Alexa
            člen          Jan Molík
-viz.příloha 1/6-2010

Bod č.3   Příkaz k inventarizaci majetku
Příkaz starosty k provedení inventarizaci majetku obce k 31.12.2010
Hlasování č. 3      pro: 6   proti:0    zdržel se:0
Usnesení č.3/6  Zastupitelstvo obce schvaluje tyto komise:
Obecni úřad Kravsko :    Inventarizační komise    Jiří Dvořák – předseda
Aleš Hutař -  člen
Alena Janáčková – člen

Likvidační komise
Jaromír Kuřítka – předseda
Jiří Drozd        -  člen
ing. Petra Hutařová -člen

Požární ochrana Kravsko :
Inventarizační komise :Mgr.František Moučka –předseda
Václav Alexa – člen
Jaromír Kuřítka _člen
Likvidační komise :
Pavel Hlávka – předseda
Jiří Dvořák – člen
Jiří Drozd - člen
-viz.příloha č.2/6-2010,3/6-2010

Bod č 4.
Oznámení o zahájení  územního řízení-parkoviště.

Dne 1.11.2010 obdržela Obec Kravsko oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o umístění stavby: parkoviště pro 14 osobních vozidel na pozemku parc. č. 87/8 v k.ú. Kravsko. Dne 7. prosince 2010 v 9.30 hod.se koná na Obecním úřadě Kravsko schůzka pozvaných.

Hlasování č. 4:  pro:6   proti: 0   zdržel se:0

Usnesení č. 4/6  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu zahájení územního řízení – parkoviště u MŠ a ČP.
( viz. příloha 4/6-2010)

Bod č.5
Dne 11.11.2010 obdržela  Obec Kravsko zajímavou nabídku na vypracování návrhu znaku vlajky obce .

Hlasování č.5:  pro: 6   proti:0    zdržel se.0     

Usnesení č.5/6  Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování návrhu znaku a vlajky
obce a pověřuje starostu obce ,aby vešel v jednání s p.Mgr.Janem Tejkalem.
/viz.příloha 5/6-2010

Bod č.6. Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko.
Dne 12. 11.2010 obdržela Obec Kravsko zprávu o Akceptování žádosti o podporu
ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám.

Hlasování č.6:   pro:6   proti: 0   zdržel se:0

Usnesení č.6/6  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám.
/ viz.příloha 6/6/. 2010-)

Bod č:7. Odprodej obecních pozemků
Dne11.8.2010 podal na OÚ žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 476/8 v k.ú. Kravsko p. Jan Vyskočil ,Horova č. 7 66902 Znojmo.Po předběžném oznámení záměru prodeje nemovitosti a na základě usnesení Zastupitelstva obce Kravsko č.5/2010-5/16 ze dne 22.9.2010 doporučuji tuto nemovitost prodat za cenu vypočítanou dle zákona č.151/1997 a vyhláškou MF ČR č.3/2008 Sb.a to za cenu 21 700,00 Kč.Pokud bude kupujícím navrhnuta cena jiná,platí cena vypočtena dle zákona.

Hlasování č.7.  pro: 6   proti: 0   zdržel se:0

Usnesení č.7/6 Zastupitelstvo obce schvaluje odprodání pozemku p. č.476/8 v k. ú.Kravsko panu Janu Vyskočilovi ,Horova č.7 66902 Znojmo za cenu…25 000,-Kč.
/viz.příloha 7/6-2010, 8/6-2010

Bod č.8. Rozpočtové provizorium na r. 2011.

Hlasování č.8   pro: 6   proti: 0   zdržel se:0

Usnesení č.8/6  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium na r.2011.
/viz.příloha č.9/6-2010

Bod č.9.  Rozpočtové opatření č. 6. 7. 8.
Paní Janáčková přečetla rozpočtové opatření č.6,č.7,č.8,týkající se projektů v ZŠ,přijetí doplacení daní.
Hlasování č.9  pro: 6   proti:0    zdržel se:0

Usnesení č.9/6 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.6,Rozpočtové opatření č.7,a Rozpočtové opatření č.8.
-viz.příloha č10/6-2010,11/6-2010,12/2010.
Bod č.10: Závěrečné vyúčtování dotací JMK
Dne12.11.2010 bylo provedeno Závěrečné vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu
JMK na základě SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JMK v rámci
Programu rozvoje venkova JMK. Název akce(projektu)
ZŠ a MŠ  Kravsko-přístavba sociálního zařízení pavilonu Tv.

Hlasování č.10:   pro:6   proti: 0   zdržel se:0
-viz. příloha č.13/6-2010,14/6-2010,15/6-2010

Usnesení č.10/6  Zastupitelstvo obce schvaluje ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
ČERPÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU JMK V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA JMK. Název akce ( projektu) : ZŠ a MŠ KRAVSKO –přístavba sociálního zařízení pavilonu Tv.
Bod č. 11: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1/10

Obecní zastupitelstvo novelizuje vyhlášku o místních poplatcích platnou od 1.1.2011.
Tato vyhláška zahrnuje poplatek ze psů
poplatek z ubytovací kapacity
poplatek TDO
poplatek z veřejného prostranství
Vyhlášku dostali členové zastupitelstva k prostudování.

Hlasování č.11: pro:6    proti: 0  zdržel se:0

Usnesení č.11/6  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích 1/10 v plném znění.
(viz.příloha č. 16/6

 

Bod č.12: Návrh na udělení plné moci.

Navrhuji udělení plné moci p. Ivo Hosovi bytem Grešlové Mýto 76, k výkonu investorské a inženýrské činnosti při zajišťování přípravy akce: Prodloužení STL
plynovodu v obci Kravsko,lokalita Mastník.

Hlasování č. 12: pro:6    proti: 0   zdržel se: 0
 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení plné moci p.Ivo Hosovi bytem Grešlové Mýto č.p.76, k výkonu investorské a inženýrské činnosti při zajišťování
přípravy akce: Prodloužení STL plynovodu v obci Kravsko, lokalita Mastník.
-viz.příloha č.17/2010.
Zápis vyhotovil p.Jiří Dvořák
Ověřil: Mgr.František Moučka
p.Jaromír Kuřítka 

Zapsáno v 18,30hod.
Kravsko 8.prosince 2010.