+420 515 255 131

USNESENÍ č. 2/ 2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 17. února 2009

18. 02. 2009 | admin
Usnesení č. 2/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu z plenárního zasedání  dne 17.2.2009 pana Jaromíra Kuřítku a  pana Konráda Trimmela
b/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2. Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2008.
3. Projednání rozpočtového opatření č. 10/2008.
4. Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2008.
5. Projednání rozpočtu obce na r. 2009.
6. Projednání finančního vyúčtování dotací.
7. Projednání zadání zakázek malého rozsahu.
8. Záležitosti ZŠ a MŠ ,Kravsko,příspěvkové organizace.
9. Kanalizace – II.etapa.
10. Projednání plánů výborů pro kulturu a sport.
11. Prodej obecních pozemků.
12. Odměny zastupitelů a knihovnice
13. Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2009.
14. Projednání zápisu z jednání finančního výboru.
15. Zpráva starosty.
16. Diskuze – závěr.

Hlasování č. 1:      Pro:   5            Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/2
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Zápis o výsledku fyzické inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce podle stavu  ke dni 31.12.2008 .“
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/2-2009.)

Hlasování č. 2:      Pro:      5         Proti:      0                 Zdržel se:   0

Usnesení č.2/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Rozpočtové opatření č. 10/2008“a „Evidenci rozpočtových opatření za r. 2008“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.2/2-2009, příloha č. 3/2-2009.)

Hlasování č. 3:      Pro:    5           Proti:     0                  Zdržel se:   0
Usnesení č: 2/4 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  Plnění rozpočtu  Obce Kravsko k 31.12.2008.
b/  Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání – „Splašková kanalizační přípojka ZŠ  a MŠ Kravsko“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 4/2-2009, 5/2 – 2009.)

Hlasování č. 4:      Pro:   5            Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo obce  SCHVALUJE
„Rozpočet Obce Kravsko na rok 2009“
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.6/2 -2009).

Hlasování č. 5:      Pro:  5            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení 2/6:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/   Finanční vyúčtování dotace –Kaple Panny Marie- JMK, částka 80 000,0 Kč.
b/   Finanční vyúčtování dotace – Parkoviště u hřbitova – JMK, částka 155 000,0Kč.
c/   Finanční vyúčtování dotace –Kaple Panny Marie- MK, částka 300 000,0 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 7/2-2009, 8/2-2009, 9/2-2009.)

Hlasování č. 6:      Pro:    5           Proti:        0               Zdržel se:   0

Usnesení 2/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
A/
v souladu s „ Interním  předpisem Obce Kravsko pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl.1“, aby:
a/ dodávka služby „Zabezpečení výběrového řízení na stavbu-
Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“ byla nabídnuta firmě ing.  Iva Mejzlíková, projektová,  realizační, investorská činnost ve stavebnictví, Generála Fanty 930/28, 674 01 Třebíč ( Příl.č. 10/2 – 2009.)
b/ dodávka služby „Provádění autorského dozoru při realizaci stavby -Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“ byla nabídnuta firmě
Ing.Jaroslav Čepický, FUNNY SPORT s.r.o.,Kvítková 3643, 760 01  Z l í n. (Příl.č. 11/2 – 2009.)
c/ dodávka služby „Provádění odborného stavebního dozoru při realizaci stavby -Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“ byla nabídnuta firmě
Lubomír Blecha, Horní Břečkov 56. ( Příl.č. 12/2 – 2009.)
d/ dodávka služby „Vypracování projektové dokumentace na stavbu:
-ZŠ a MŠ Kravsko, rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení tělovýchovného  pavilonu“ byla nabídnuta firmě :  Ing.arch. Jaroslav Poláček,  A projekt,s.r.o., Dvořákova 21, Znojmo 2 ( Příl. č. 13/2 – 2009.)
B/
a/ složení výběrové komise pro výběrové řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“
1. ing. Vladimír Závěrka – stavební inženýr
2. pan Jiří Dvořák- stavební technik
3. Mgr. František Moučka – starosta obce
4. pan Pavel Hlávka, místostarosta obce
5. ing. Radim Šefčík – strojní inženýr
Náhradníci: pan Antonín Groiss – člen zastupitelstva
pan Konrád Trimmel – člen zastupitelstva
Mgr. Marie Ludvíková – řed. ZŠ a MŠ Kravsko ( Příl. č. 14/2 – 20009.)
b/ výběr firem, kterým bude zaslána nabídka na dodavatele stavby „Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“.  Viz. Příl. č. 15/2 – 2009.
C/ Čestné prohlášení, že obec Kravsko disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na krytí nákladů spojených s realizací předpokládaného projektu:“Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“. ( Příloha č. 16/2 – 2009.) (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 10/2-2009, 11/2-2009, 12/2-2009,13/2-2009, 14/2-2009, 15/2 – 2009, 16/2 - 2009.)

Hlasování č. 7:      Pro:    5           Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
na základě   žádostí ředitelky ZŠ a MŠ,Kravsko,příspěvkové organizace
a/  Povolení čerpání rezervního fondu na pokrytí ztráty roku 2008 ve výši 373,74 Kč.
b/ Povolení tvorby Fondu reprodukce majetku v r. 2008 z odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši  8 295,0 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.17 /2-2009,18/2-2009.)

Hlasování č. 8:      Pro:     5          Proti:       0                Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/9:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
a/ Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby „ Odkanalizování obcí Kravsko, Plenkovice, Žerůtky, Kasárna, Mramotice-2. etapa; bez připomínek.
b/ Interní zápis z jednání stavby ze dne 27.1.2009.
c/ Informaci z jednání VH DSO dne 27.1.2009
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 19/2-2009, 20/2-2009, 21/2-2009.)

Hlasování č. 9:      Pro:   5            Proti:      0                 Zdržel se:    0


Usnesení č. 2/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ Plán výboru pro kulturu na r. 2009.
b/ Plán výboru pro tělovýchovu na r. 2009
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 22/2-2009, 23/2-2009.)Hlasování č. 10:      Pro:   5            Proti:     0                  Zdržel se:   0Usnesení č. 2/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  Odprodej části obecního pozemku p.č. 476/1 ing. Radimu Šefčíkovi.  Výměra části pozemku bude stanovena po zaměření geodetickou  kanceláří na náklady žadatele.  K zaměření bude přizván zástupce obce Kravsko. Pozemky budou odprodány na základě uzavřené smlouvy v ceně 20 Kč / 1 m2
b/  Odprodej části obecního pozemku p.č. 476/1 manželům Jiřímu a Věře Trávníčkovým. Výměra části pozemku bude stanovena po zaměření geodetickou  kanceláří na náklady žadatele.  K zaměření bude přizván zástupce obce Kravsko.Pozemky budou odprodány na základě uzavřené smlouvy v ceně 20 Kč / 1 m2
c/  Předběžný souhlas s pronájmem pozemku manželům Klempovým, č.p. 71.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 24/2-2009, 25/2-2009,26/2-2009.)

Hlasování č. 11:      Pro:   5            Proti:    0                   Zdržel se:   0

Usnesení č.2/12:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb. , s platností od 1.3.2009 měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:
místostarosta …………………………      5 000,00 Kč
předsedové výborů a komisí …………         880,00 Kč
b/ finanční odměnu knihovnici paní Miladě Karchutňákové ve výši  600,00 Kč, s platností od 1.3.2009.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 27/2-2009.)

Hlasování č. 12:      Pro: 5              Proti:     0                  Zdržel se:   0

Usnesení č. 2/13:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  Podání žádosti o zaměstnání 5-ti pracovníků na VPP v termínu od 1.3.2009.
b/  Výběr pracovníků provést na základě rozhodnutí ÚP. Za výběr pracovníků zodpovídají: starosta - František Moučka  a místostarosta – Pavel Hlávka

Hlasování č. 13:      Pro:    5           Proti:     0                  Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/14:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
„Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 28.1.2009“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 28/2-2009.)

Hlasování č. 14:      Pro:   5            Proti:    0                   Zdržel se:    0

Usnesení č. 2/15:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
„Zprávu starosty za období od 9.12.2008 do 17.2.2009“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 29/2-2009.)

Hlasování č. 15:      Pro:     5          Proti:     0                  Zdržel se:    0

Zapsal:  Antonín Groiss , v.r.
Ověřili:   Jaromír Kuřítka   , v.r., Konrád Trimmel  ,v.r.

V Kravsku  17. února 2009
Starosta:  Mgr. František Moučka, v.r.