+420 515 255 131

Usnesení č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 16.2.2014

10. 03. 2014 | admin
Usnesení č. 1/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Jiřího Drozda, pana Aleše  Hutaře a následující program :
Program :
1. Organizační záležitosti
2. Pronájem pozemků
3. Pronájem rybníka
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007814/001
6. Zakázky malého rozsahu
7. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1.1.2014
8. Inventarizační zpráva – obec+ZŠ
9. Rozpočtové opatření a evidence rozpočtových opatření
10. Rozpočet Obce Kravsko na rok 2014.
11. Žádost o zúčtování hospodářského výsledku za r. 2013 – ZŠ
12. Zpráva finančního výboru
13. Zpráva kontrolního výboru
14. Dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 19.4.2013
15. Hasičská zbrojnice – závěrečné vyúčtování
16. Jmenování velitele hasičů
17. Zlepšení energetických vlastnosti ZŠ a MŠ Kravsko-výběrové řízení
18. Plán činnosti kulturní a sportovní komise
19. Různé
20. Diskuse - závěr

Hlasování č. 1 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje pronájem části pozemku p.č. 551/1v k.ú. Kravsko:
a.) o výměře 120 m2 panu Jiřímu Funkovi, Pšeničná 734, 691 23 Pohořelice,
b.) o výměře 35 m2 paní Míle Adamcové, Kravsko 124, 671 51 Kravsko
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 1/1-2014 a 2/1-2014)

Hlasování č.2:  Pro:  6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.3/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje prodloužení pronájmu rybníka na parcele č. 72/1 v k.ú. Kravsko panu Miroslavu Kučerovi, Kovářská 11, 669 02 Znojmo. Toto prodloužení nájmu bude řešeno dodatkem č. 1. ke stávající smlouvě o pronájmu rybníka.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 3/1-2014)

Hlasování č. 3:  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 4/1-2014.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu č. 8800076117/1/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu zřízení stavby“ mezi společností GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a obcí Kravsko, Kravsko 12, 67151 Kravsko.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 4/1-2014).

Hlasování č. 4 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č. 5/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Smlouvu č. ZN-014130007814/001 o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Kravsko a E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 5/1-2014).

Hlasování č. 5 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0
Usnesení č.6/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. a „Interního předpisu Obce Kravsko“ pro zadávání zakázek malého rozsahu:
1. Cenovou nabídku společnosti A-projekt s.r.o., Dvořákova 21, 669 02 Znojmo k provedení výkonu inženýrské činnosti při provádění stavby, především
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na stavbu při akci „Zateplení
budov ZŠ a  MŠ v obci Kravsko a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
2.  Příkazní smlouvu uzavřenou  mezi společností Promea s.r.o., Jahodová 494/60,
620 00 Brno a obcí Kravsko, Kravsko 12, 67151 Kravsko na zpracování a podání
žádosti o dotaci z „ Programu rozvoje venkova JMK“ na akci Zateplení ZŠ a MŠ v obci
Kravsko.
3. Zadat žádost firmě „Západomoravská elektromontážní společnost, spol. s.r.o.,
Sadová 829/1, Třebíč, na vypracování cenové nabídky na výstavbu veřejného
osvětlení a místního rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 6/1-2014, 7/1-2014 a
8/1-2014).

Hlasování č.6 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 7.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., ze dne 18.12. 2013 odměny neuvolněným zastupitelů od 1.1. 2014 takto :
Místostarostovi a zastupitelům se bude vyplácet odměna ve stejné výši jako v roce předcházejícím : místostarosta       Jaromír Kuřítka          5 000,- Kč
členové     Jiří Drozd        880,- Kč
Jiří Dvořák        880,- Kč
Aleš Hutař        880,- Kč
Mgr. František Moučka      880,- Kč
Ing. Petra Raabová      880,- Kč
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 9/1-2014).

Hlasování č. 7 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č.8/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje:
a. Závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků
obce Kravsko k 31.12. 2013.
b. Závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace k 31.12. 2013.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 10/1-2014 a 11/1-2014).

Hlasování č. 8 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 9.
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č.11/2013 a evidenci rozpočtových opatření.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 12/1-2014 a 13/1-2014).
Hlasování č. 9 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 10.
 Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočet obce Kravsko na rok 2014“. Rozpočet je v § znění. Příjmy i výdaje jsou totožné ve výši 19 696 800,- Kč.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 14/1-2014).

Hlasování č. 10 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 11/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje žádost Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace o zúčtování hospodářského výsledku roku 2013.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 15/1-2014).

Hlasování č. 11 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 12/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 16/1-2014).

Hlasování č. 12 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 13/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 17/1-2014).

Hlasování č. 13 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 14/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Dodatek č.2 ke smlouvě uzavřené dne 19.4. 2013 mezi Obcí Kravsko a společností PROMEA s.r.o, Jahodová 494/60, 620 00 Brno.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 18/1-2014).

Hlasování č. 14 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 15/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Závěrečné vyúčtování akce  - oprava hasičské zbrojnice“.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 19/1-2014).

Hlasování č. 15:  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 16/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí jmenování velitelem JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v obci Kravsko pana Lukáše Čížka, kravsko 114. Jmenování se uskutečnilo na základě § 68, odst. 1, zák. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 20/1-2014).

Hlasování č. 16 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 17/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
1. Zrušení Zadávacího řízení na akci  „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko.-
2.   Souhlasí s návrhem členů komise pro otevírání obálek ve složení :
Pavel Hlávka
Mgr. František Moučka
Ing. Eva Kankiová
Ing. Monika Veselská
Souhlasí s návrhem členů komise pro hodnocení dodaných nabídek ve složení :
Pavel Hlávka,  starosta obce
Jaromír Kuřítka,  místostarosta
Jiří Dvořák, stavební technik
Mgr. František Moučka,  předseda kontrolní komise
Ing.arch. Jaroslav Poláček
Doplnit ing. Vladimíra Závěrku jako náhradníka do výběrové komise.
3. Schvaluje novou zadávací dokumentaci k otevřenému podlimitnímu řízení na stavební   práce zadávané dle § 27 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské školy v obci Kravsko
Návrh smlouvy o dílo na akci „Zlepšení energetických vlastností Základní a mateřské
školy  v obci Kravsko.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 21/1-2014,22/1-2014,23/1-2014).

Hlasování č. 17 : Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 18/1-2014
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a. Plán činnosti kulturního výboru na rok 2014.
b. Plán činnosti sportovního výboru na rok 2014.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 24/1-2014 a 25/1-2014).

Hlasování č. 18 :  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 19/1-2014
1. Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje renovaci židlí v restauraci KD Kravsko. Tuto renovaci zadat firmě Jan Molík, Kravsko 33.
Podání žádosti na ÚP o zaměstnání čtyř pracovníků na VPP od 1.4.2014 do 31.10.2014.
2. Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí rozhodnutí Obecního úřadu Kravsko o kácení stromů, zprávu o jednání VH DSO Severozápadní větev kanalizace ze dne 11.12.2013 a 30.12.2013 a rozpočtový výhled DSO Severozápadní větev na rok 2014 – 2018.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz.příloha č. 26/1-2014, 27/1-2014, 28/1-2014, 29/1-2014 a 30/1-2014).

Hlasování č. 19:  Pro : 6 Proti :  0 Zdržel se :  0
Zapsáno a schváleno dne 26.2.2014
Zapsal  :Jaromír Kuřítka
Ověřil  :Jiří Drozd
Aleš Hutař

Pavel Hlávka, starosta obce

datum vyvěšení: 18.02.2014
datum sundání: 10.3.2014