+420 515 255 131

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko ze dne 27.2.2013

12. 03. 2013 | admin
Usnesení č.1/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje ověřovatele zápisu pana Mgr. Františka Moučku, pana Jiřího Dvořáka a následující program :


1. Organizační záležitosti
2. Účetní odpisový plán pro r. 2013.
3. Rozpočtové opatření č. 10/2012 a evidence rozpočtových opatření.
4. Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2012.
5. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko a účetní závěrka za r. 2012.
6. Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko – účetní závěrka za r. 2012.
7. Zpráva z jednání finančního výboru.
8. Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
9. Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
10. Inventarizační zpráva za r. 2012.
11. Aplikační plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
12. Plnění „Plánu rozvoje obce Kravsko do r. 2013.“
13. Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu VB.
14. Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II. etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
15. Plán činností výborů pro kulturu a sport.
16. .Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
17. Žádost o snížení nájemného za rybník.
18. Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
19. Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“.
20. Zpráva starosty
21. Diskuse – závěr.

Hlasování č. 1 : Pro :   5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 2/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Účetní odpisový plán na r. 2013“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.1/1-2013).

Hlasování č.2 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 3/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 2/1-2013).

Hlasování č. 3 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 4/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje hospodářský výsledek obce Kravsko za r. 2012, který
činí 336 473,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha. č. 3/1-2013).

Hlasování č. 4 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se : 0

Usnesení č. 5/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Žádost o zúčtování hospodářského výsledku a účetní závěrky Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace za r. 2012“.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha. č. 4/1-2013).

Hlasování č. 5 : Pro :  5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 6/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce z Kravsko a schvaluje účetní závěrku za období od 1.1.2012 do 31.1.2012.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 5/1-2013).

Hlasování č. 6 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :  0

Usnesení č. 7/1-2013.
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí :
a.) Zprávu z jednání finančního výboru
b.) Zprávu z jednání kontrolního výboru
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 6/1-2013 a 7/1-2013).

Hlasování č. 7 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 8/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „Rozpočet obce Kravsko na rok 2013“ včetně doplněných položek. Rozpočet je v § znění. Příjmy i výdaje jsou v totožné výši 13 060 300 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 8/1-2013 a 9/1-2013).

Hlasování č. 8 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 9/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje „ Smlouvu poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 16829/12 OKH“ ve výši 960,- Kč na zajištění akceschopnosti JDH.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 10/1-2013 a 11/1-2013).

Hlasování č. 9 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :    0

Usnesení č. 10/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko dle skutečnosti k 31.12.2012.  
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.12/1-2013).

Hlasování č. 10 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se :   0

Usnesení č. 11/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko projednalo a bere na vědomí „Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013“. 
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 13/1-2013).

Hlasování č. 11: Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 12/ 1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí o plnění plánu rozvoje obce Kravsko do roku 2013. 
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.14/1-2013).

Hlasování č. 12 : Pro : 5 Proti :  0  Zdržel se : 0

Usnesení č. 13/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí „Žádost  o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpor v segmentu veřejné budovy a schvaluje pokračování administrace žádosti o poskytnutí podpory v segmentu veřejné budovy v programu Zelená úsporám“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha. č.15/1-2013 a 16/1-2013).

Hlasování č. 13 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usneseni č. 14/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje financování II. etapy kanalizace tímto způsobem :
1. Zajistit půjčku ze SFŽP majetkem obce tj. budovou č. 41 (KD) v účetní hodnotě 6 692 860,26 Kč. Půjčka pro obec Kravsko činí 2 784 203,44 Kč.
2. Zbývající část  bude hrazena úvěrem ve výši 4 000 000,- Kč a vlastními prostředky ve výši 4 618 876,- Kč. 
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha. č.17/1-2013 a 18/1-2013). 

Hlasování č. 14 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 15/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Plán činnosti výboru pro kulturu
b.) Plán činnosti výboru pro tělovýchovu a sport

(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 19/1-2013 a 20/1-2013).

Hlasování č. 15 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 16/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje smlouvu č. 1030011137/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Kravsko a firmou E.ON Distribuce
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 21/1-2013).

Hlasování č. 16 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 17/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko rozhodlo ponechat výši nájmu dle platné smlouvy za pronájem rybníka ze dne 3. března 2009 a schvaluje finanční podporu na akce konané na Zámeckém rybníce v Koutech ve výši 6 500,- Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 22/1-2013).

Hlasování č. 17 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0

Usnesení č. 18/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje :
a.) Podání žádosti na ÚP o zaměstnání pěti pracovníků na VPP od 1.4.2013.
b.) Výběr pracovníků dle ÚP provede starosta a místostarosta.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 20/1-2013).

Hlasování č. 18 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
Usnesení č. 19/1-2013
Zastupitelstvo obce Kravsko schvaluje dle „Interního předpisu Obce Kravsko“, odst. 1. :
1.) Nabídku firmy SILNIČNÍ A MOSTNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o., Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo na vypracování projektové dokumentace – inženýrské sítě pro výstavbu RD v lokalitě „Rybník“, S 101 – komunikace a zpevněné plochy v hodnotě 60 500,- Kč.
2.) Smlouvu o připojení distribuční síti z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12056148 mezi obcí Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko a E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gertsnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ve výši 137 500,-Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha. č.24/1-2013 a 25/1-2013).

Hlasování č. 19 : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :   0

Usnesení č. 20/1-2013

Zastupitelstvo obce Kravsko bere na vědomí zprávu z jednání valné hromady zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, zprávu z jednání valné hromady DSO, informaci o rekonstrukci podlahy v obřadní síni OÚ Kravsko.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č. 26/1-2013, 27/1-2013 a 28/1-2013).

Hlasování č. 20. : Pro : 5 Proti :  0 Zdržel se :  0
Projednáno a schváleno dne 27.2.2013.
Zapsal : pan Jaromír Kuřítka
Ověřil  : Mgr. František Moučka
           pan Jiří Dvořák

Pavel Hlávka
starosta obce

datum vyvěšení: 11.3.2013
datum sundání: 28.3.2013