+420 515 255 131

USNESENÍ Č. 1 /2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRAVSKO DNE 12.LEDNA 2011

15. 01. 2011 | admin
Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Kravsko dne 12. 1. 2011.

Usnesení č. 1/1-2011
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ing. Petru Hutařovou ,p. Jiřího
Dvořáka a následující program.
1. Organizační záležitosti
2. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
3. Kácení stromů
4. Žádost ing. Kyněry zařazení jeho požadavků do nového Úponce Kravsko
5. Žádost o poskytnutí dotace z JMK na výstavbu parkoviště
6. Zpráva starosty
7. Diskuse-závěr
Hlasování č . 1: Pro :         6 Proti :         0   Zdržel se :      0

Usnesení č. 2/1- 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s nařízením vlády ze dne 7. 12.2010, kterým
se mění  nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ,s platností od 1.1.2011..
Předsedové výbborů    -    880 Kč
Místostarosta                  -  5 000 Kč
Starosta má stanovenou odměnu dle zákona.

-úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko viz. příloha 1/1-2011

Hlasování č. 2. Pro :         6  Proti :             0  Zdržel se :   0

Usnesení č. 3/1.-2011:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vykácení těchto stromů , s tím že tuto práci
provede odborná firma na základě povolení vydaném Obecním úřadem.

-úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz. příloha č.2/1-2011,č. 3/1-2011.

Hlasování č . 3 : Pro :        6         Proti :      0   Zdržel se :         0
Usnesení č. 4 /1- 2011-01
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost ing. Kyněry ze dne 3.1.2011 a
požadavky uvedené žádosti se podají při přípravě nového ÚP obce Kravsko.

-úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko –viz.příloha č. 4/1-2011.

Hlasování č .4 : Pro :       6  Proti :       0   Zdržel se :       0
Usnesení č. 5/1- 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o přidělení dotace z Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje a pověřuje starostu obce vypracováním a podáním
této žádosti.

Hlasování č . 5 : Pro :          6  Proti :    0   Zdržel se :     0
Usnesení č. 6 / 1 -2011
 a ). Zastupitelstvo obce schvaluje podat přihlášku do Svazu měst a obcí České
       republiky
b). Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
   - zprávu o schůzce s panem  Kúnem-možnost změny způsobu vytápění v ZŠ
  -zprávu o vydání Sborníku námětů pro práci s regionální tématikou- vydala
    ZŠ Kravsko.
-zprávu o podání oznámení pracovnímu úřadu Znojmo o počtu zájemců na VPP.

-úplné znění k nahlédnutí na OÚ Kravsko-viz. příloha č . 5 / 1 -2011

Hlasování č. 6 a. Pro :      4  Proti : 2   Zdržel se :  0
Hlasování č . 6 b : Pro :      6  Proti :   0   Zdržel se :   0
Zapsal       :     Jaromír Křítka
Ověřil        :      ing. Petra Hutařová
                        Jiří Dvořák

 

Kravsko 12. ledna 2011     Pavel Hlávka-starosta