+420 515 255 131

USNESENÍ č. 1/ 2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Kravsko dne 9. února 2010

11. 03. 2010 | admin
Usnesení č. 1/1 :
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  za ověřovatele zápisu ze zasedání dne 9.2.2010 pana Aleše Hutaře a  pana Konráda Trimmela
b/ za zapisovatele zápisu pana Jaromíra Kuřítka
c/  následující program zasedání:
1. Organizační záležitosti.
2.  Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2009.
3.  Projednání rozpočtového opatření č. 9/2009.
4.  Vyhodnocení plnění rozpočtu obce za r. 2009.
5.  Projednání finančního vyúčtování dotace - sportoviště.
6.  Žádost o dotaci- zateplení školních budov.
7.  Projednání plánů výborů pro kulturu a sport.
8.  Prodej obecních pozemků
9.  Schválení počtu pracovníků na VPP pro r. 2009
10.  Žádost o prodloužení stávajícího STL plynovodu DN 50
11.  Pan Dušan Dubiš – Žádost o odložení splátky dlužné částky.
12.  JMK – Žádost o dotace.
13.  E.ON Distribuce ,a.s.- rekonstrukce veřejného osvětlení.
14.  Zpráva starosty.
15.  Diskuze – závěr

Hlasování č. 1:      Pro: 6             Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/2
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Závěrečnou zprávu o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Kravsko“ dle  stavu  ke dni 31.12.2009 .
( Úplné znění textu k nahlédnutí na OÚ Kravsko- příloha č.1/1-2010.)

Hlasování č. 2:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č.1/3:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Rozpočtové opatření č. 9/2009“a „Evidenci rozpočtových opatření za r. 2009“.)
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.2/1-2010,
příloha č. 3/1-2010.)

Hlasování č. 3:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č: 1/4 :  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
Plnění rozpočtu  Obce Kravsko k 31.12.2009.
(Úplné znění materiálů k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 4/1-2010.)

Hlasování č. 4:      Pro:   6            Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/5:
Zastupitelstvo obce  BERE NA VĚDOMÍ  
podání „Monitorovací zprávy č. OpqVOPM00201 – závěrečná monitorovací zpráva“
a „ Zjednodušené žádosti o platbu č. 01/00628“ na akci „Rekonstrukce a přístavba sportoviště ZŠ a MŠ Kravsko“ – číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/02.00628.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.5/1 -2010).

Hlasování č. 5:      Pro:  6             Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení 1/6:
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ
zprávu k podání žádosti o dotace na zateplení školních budov.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 6/1-2010.)

Hlasování č. 6:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení 1/7:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/Plán výboru pro kulturu na rok 2010.
b/ Plán výboru pro tělovýchovu a sport na rok 2010.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 7/1-2010, 8/1-2010.)

Hlasování č. 7:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č.1/8:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/  Smlouvu o nájmu pozemku p.č.603/1 ve výměře 448 m2 mezi Obcí Kravsko a manželi Jiřím a Věrou Trávníčkovými, Kravsko 207
b/ Dohodu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle §50 a/ občanského zákoníku mezi Obcí Kravsko a manželi Jiřím a Věrou Trávníčkovými.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.9/1-2010,10/1-2010.)

Hlasování č. 8:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/9:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/   Podání žádosti o zaměstnání  5  -ti pracovníků na VPP v termínu od 1.4.2010.
b/   Výběr pracovníků provést na základě rozhodnutí ÚP.
      Za výběr pracovníků zodpovídají: starosta - František Moučka
      a místostarosta – Pavel Hlávka
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.11/1-2010.)

Hlasování č. 9:      Pro:  6             Proti:     0                  Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/10:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/ realizaci stavby – „Kravsko – prodloužení plynovodu“
b/ zadat zakázku malého rozsahu – „Vypracování projektové dokumentace na stavbu – Kravsko – prodloužení plynovodu“panu Ivo Hosovi, Grešlové Mýto 49.
 (Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 12/1-2010.)

Hlasování č. 10:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č.1/11:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
povolit nájemci KD panu Dušanu Dubišovi splátku dlužné částky ve výši 31 000,00 Kč nejpozději k 15.2.2010 s upozorněním, že další vážné porušení platební kázně povede
k jednání o ukončení platnosti nájemní smlouvy.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 13/1-2010)

Hlasování č. 11:      Pro:  6             Proti:   0                    Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/12:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
podání žádosti o dotace  z rozpočtu JMK – Program rozvoje venkova -  na akci:
„ZŠ a MŠ Kravsko - přístavba sociálního zařízení pavilónu Tv“.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č 14/1-2010)
   
Hlasování č. 12:      Pro:  6             Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/13:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
uvolnit v roce 2010 na opravu veřejného osvětlení částku 35 000 Kč.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č.15/1 -2010.)

Hlasování č. 13:      Pro:   6            Proti:    0                   Zdržel se:  0

Usnesení č. 1/14:
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE
a/„Zprávu starosty za období od 9.12.2008 do 17.2.2009“.
b/ Poskytnutí částky 2 000 Kč ZŠ a MŠ Kravsko na nákup sportovního vybavení.
c) Předběžný souhlas s pronájmem pozemku p.č. 87/8 panu Jaromíru Křítkovi , Kravsko 163.
d) Kladné vyjádření k vydání licence na linku č. 815 – BK-BUS s.r.o.
(Úplné znění materiálu k nahlédnutí na OÚ Kravsko – viz. příloha č. 16/1-2010,
17/1-2010,18/1-2010,19/1-2010.)

Hlasování č. 14:      Pro:  6              Proti:   0                    Zdržel se:  0
 

Zapsal:   Jaromír Kuřítka  ,v.r.       

Ověřili:  Aleš Hutař , v.r.                      
Konrád Trimmel  v.r.
 Mgr. František Moučka, starosta obce,v.r.
Kravsko  9. února 2010.