Obec Kravsko

Popelnice 23. 12. 2015

21. 12. 2015 vložil admin

SVoz popelnic bude již ve středu 23. 12. 2015!

V rubrice Ostatní 2015 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko konaného dne 3.12.2015.

20. 12. 2015 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18.oo hod. Zastupitelstvo má 7 členů, přítomno je 6, tedy
nadpoloviční většina všech členů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

Konkurz na pronájem KD Kravsko za účelem pohostinské činnosti.

4. 12. 2015 vložil admin

Obec Kravsko přijímá přihlášky zájemců o pronájem KD v Kravsku za účelem pohostinské činnosti.

Zájemci mohou podat písemnou žádost na Obecní úřad Kravsko do 17.12.2015. Uzávěrka k podání žádosti je 17.12.2015 v 17.00 hodin.

V žádosti uvedou:
Jméno a příjmení, rok narození, vzdělání, bydliště, předmět podnikatelské činnosti.
K žádosti přiloží:
- výpis z rejstříku trestů
- kopii podnikatelského oprávnění
- stručný životopis
Vše předají v zalepené obálce na OÚ Kravsko.

Zájemci, kteří podají v daném termínu žádost na OÚ Kravsko budou pozváni ke konkurznímu řízení -  pohovoru, kde budou prezentovat svůj záměr s provozováním KD.
Na základě pohovoru vybere komise jmenovaná Zastupitelstvem  obce Kravsko nového nájemce KD.
Obec Kravsko si vyhrazuje právo kdykoli, bez uvedení důvodu, zrušit konkurzní řízení

V Kravsku dne  04.12.2015.
Mgr. František Moučka, starosta

V rubrice Úřední deska 2015 |

Oznámení záměru pronájmu

vložil admin

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  v platném znění zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ   ZÁMĚRU  PRONÁJMU
———————————————————————
Název nemovitosti:           č.p.: 41    KULTURNÍ DŮM
Umístění nemovitosti:      k.ú. Kravsko
Termín pronájmu:             od 1.1. 2016

Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno:        4.12.2015
Sňato:

V rubrice Úřední deska 2015 |

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 3.12.2015

25. 11. 2015 vložil admin

v zasedací síni OÚ. Zahájení v 18.00 hod.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Paní Eva Závěrková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.   Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko (zřizovací listina, výpůjční smlouva).
4.   Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015 , č. 4/2015
5.   Projednání „ Rozpočtového výhledu na r. 2015-2018“
6.   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
7.   Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce
8.   Zprávy výborů (FV,KV,KuV,TV,ŠV)
9.   Žádost o odkoupení stavebního pozemku, Bc. Bronislav Kadeřábek.,.
10. Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
12. Prodej pozemku pí Libuši Dubovské
13. Zimní údržba komunikací.
14. Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kan. na r.2016
15. IMOS, SWIETELSKY– „Dodatky č.1 ke smlouvě o dílo“
16. S. Šilhavý, St. Klouda – Žádost o pronájem pozemku.
17. Zateplení školní budovy č.200
18. Jednací a organizační řád ZO.
19. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015
20. Klíčník – Smlouva.
21. TDO – Vyhláška . ( Vyhláška, poplatek na r. 2016)
22. Kanalizace, kanalizační přípojky.
23. Místní komunikace ; vyúčtování.
24. Matrika – Protokol o kontrole.
25. Ing.Daniela Švehlová – Žádost o výměnu stavebního pozemku
26. Smlouva č.:1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
27. Půjčka od SFŽP ČR
28. Vlk Jiří, Dana Řiháčková – vyjádření ke stavební dokumentaci.( Proj. OSA)
29. Česká telekom. Inf. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.“
30. ZD Hluboké Mašůvky ; Smlouva o pronájmu pozemků.
31. Výběrové řízení na pronájem KD.
32. Zpráva starosty.
33. Diskuse – závěr.

V Kravsku  24.11.2015
F.Moučka, starosta

V rubrice Pozvánky 2015 |

Odstávka systému Občanské průkazy a pasy 24-31.12 2015

23. 11. 2015 vložil admin

Odstávka (PDF)

V rubrice Ostatní 2015 |

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

5. 11. 2015 vložil admin

V sobotu  7- listopadu v době od 8.00 do 8.30 hod bude  na obvyklém místě (náměstí u kovárny) přebírán od občanů naší obce nebezpečný odpad .
( tyto následující druhy odpadů ):

Agrochemický odpad
Barvy, tiskařské barvy, obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Kyseliny,zásady
Obaly obsahující nebezpečné látky
Nepoužitá cytostatika - léky
Baterie a akumulátory
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Motorové,převodové oleje

Tekuté a sypké odpady budou odebírány pouze v uzavřených obalech (plastových, kovo-vých nebo papírových)
Nebudou se odvážet pneumatiky a velké elektro spotřebiče

V rubrice Zvěsti, zprávy, drby, Ostatní 2015 |

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kravsko konaného dne 15.9.2015.

24. 9. 2015 vložil admin

Bod č. 1: Organizační záležitosti.
Starosta zahájil zasedání v 19.oo hod.Konstatoval,že ze 7 čl. zastupitelstva je přítomno
7 členů, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelem z dnešního zasedání jmenoval pana Daniela Fabiána, za ověřovatele zápisu navrhl  pana Šimona Meluše a pana Aleše Hutaře. Nominaci přijali.
Dále navrhl následující změny programu zasedání:
Vypustit :
Bod č.4:  Zřizovací listina ZŠ a MŠ Kravsko  a Příloha č.1
Bod č.15: Klíčník – TDO – Smlouva. Pokračování článku »

V rubrice Zápis ze ZO 2015 |

Stránky (6): [1] 2 3 4 » ... Poslední »

  • Anketa
  • Smrdí Vám doma odpady, poté co jste se připojili na veřejnou kanalizaci?    Ukázat výsledky

    Loading ... Loading ...