+420 515 255 131

Rozhodnutí

26. 11. 2012 | admin
Obecní úřad v Kravsku jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody)

a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/ 2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád ) rozhodl  v řízení vedeném v žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne 22.11..2012…žadatel Jan Padrta, Kravsko 15 a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu § 8 odst.1 

p o v o l u j e

Janu Padrtovi vykácení 1 ks. smrk na parcele č. 476/6 v k.ú. Kravsko
Podmínky : -- strom bude vykácen v době vegetačního klidu do 31.3..2013.
 -těžba stromu bude provedena odbornou firmou tak , aby nedošlo k újmě na majetku a zdraví. Tyto podmínky jsou orgánem ochrany přírody stanoveny ve smyslu § 66 zákona č .114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny a mají rozvazovací charakter.

Realizace předmětného záměru bez jejich splnění by tedy byla  protiprávním  jednáním.
Odůvodnění:  Dotčený strom ohrožuje sousední budovy, kořenový systém narušuje základy přilehlé stavby.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a podáním u Obecního úřadu Kravsko ke Krajskému úřadu JMK,odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Pavel Hlávka    starosta obce

datum vyvěšení: 26.11.2012
datum sundání: 12.12.2012