+420 515 255 131

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se uskuteční ve čtvrtek dne 3.12.2015

25. 11. 2015 | admin
v zasedací síni OÚ. Zahájení v 18.00 hod.

PROGRAM:

1.   Organizační záležitosti.
2.   Paní Eva Závěrková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.   Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko (zřizovací listina, výpůjční smlouva).
4.   Projednání rozpočtového opatření č. 3/2015 , č. 4/2015
5.   Projednání „ Rozpočtového výhledu na r. 2015-2018“
6.   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.
7.   Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce
8.   Zprávy výborů (FV,KV,KuV,TV,ŠV)
9.   Žádost o odkoupení stavebního pozemku, Bc. Bronislav Kadeřábek.,.
10. Vodovody a kanalizace Znojemsko – Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky
11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
12. Prodej pozemku pí Libuši Dubovské
13. Zimní údržba komunikací.
14. Návrh rozpočtu DSO severozápadní větev kan. na r.2016
15. IMOS, SWIETELSKY– „Dodatky č.1 ke smlouvě o dílo“
16. S. Šilhavý, St. Klouda – Žádost o pronájem pozemku.
17. Zateplení školní budovy č.200
18. Jednací a organizační řád ZO.
19. Plnění rozpočtu obce k 31.10.2015
20. Klíčník – Smlouva.
21. TDO – Vyhláška . ( Vyhláška, poplatek na r. 2016)
22. Kanalizace, kanalizační přípojky.
23. Místní komunikace ; vyúčtování.
24. Matrika – Protokol o kontrole.
25. Ing.Daniela Švehlová – Žádost o výměnu stavebního pozemku
26. Smlouva č.:1040009668/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
27. Půjčka od SFŽP ČR
28. Vlk Jiří, Dana Řiháčková – vyjádření ke stavební dokumentaci.( Proj. OSA)
29. Česká telekom. Inf. Návrh „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.“
30. ZD Hluboké Mašůvky ; Smlouva o pronájmu pozemků.
31. Výběrové řízení na pronájem KD.
32. Zpráva starosty.
33. Diskuse – závěr.

V Kravsku  24.11.2015
F.Moučka, starosta