+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná dne 27.2.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

20. 02. 2013 | admin
Program :
1. Organizační záležitosti
2. Účetní odpisový plán pro rok 2013.
3.  Rozpočtové opatření č. 10/2012 a evidence rozpočtových opatření
4.  Schválení hospodářského výsledku obce Kravsko za r. 2012.
5.  Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kravsko za r. 2012.
6.  Vyhodnocení rozpočtu obce Kravsko – účetní závěrka za r. 2012.
7.  Zpráva z jednání finančního výboru.
8.  Rozpočet obce Kravsko na r. 2013.
9.  Dotace z rozpočtu JMK na zajištění akceschopnosti JDH.
10.  Inventarizační zpráva za rok 2012.
11.  Aplikační plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na r. 2013.
12.  Plnění „Plánu rozvoje obce do r. 2013“.
13.  Žádost o závazné stanovisko k podané žádosti o poskytnutí podpory v segmentu VB.
14.  Projednání předběžného návrhu na zajištění půjčky ze SFŽP a schválení zbývajícího financování II.etapy kanalizace bankovním úvěrem a vlastními prostředky.
15.  Plán činnosti výborů pro kulturu a sport.
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
17.  Žádost o snížení nájemného za rybník.
18.  Schválení počtu pracovníků na VPP na r. 2013.
19.  Zadání zakázek malého rozsahu dle „Interního předpisu obce Kravsko“.
20.  Zpráva starosty
21.  Diskuse-závěr

Vyvěšeno : 20.2.2013
Sejmuto :       

Pavel Hlávka, starosta obce