+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko, které se koná 30.4.2014

22. 04. 2014 | admin
v 18 : 00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kravsko.

Program :
1. Organizační záležitosti
2. Závěrečný protokol ke Zprávě o výsledku kontroly VZP.
3. Směrnice o schvalování účetní závěrky Obce Kravsko.
4. Rozpočtová opatření
5. Žádost  p. Miroslava Kučery, nájemce rybníka
6. Jmenování zástupců obce Kravsko do hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele pro výstavbu kanalizace.
7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 554/1.
8. Dodatek ke smlouvě ze dne 18.4.2013 – vypracování projektu.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
10. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
11. Smlouva o dílo na zhotovitele akce „Zlepšení energetických vlastností základní a mateřské školy v obci Kravsko“
12. Zadání zpracování územní studie na stavební plochy Bv 5.
13. Cenová nabídka  na výstavbu veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě „Rybník“.
14. Zpráva o výstavbě II. etapy kanalizace.
15. Návrh smlouvy na získání dotací z OPŽP -  změna zdroje vytápění v ZŠ.
16. Různé
17. Diskuse – závěr.
Pavel Hlávka, starosta obce

Vyvěšeno :   22.4.2014
Sejmuto :  30.4.2014