+420 515 255 131

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kravsko,

25. 11. 2014 | admin
které se koná 3. prosince 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.

1.   Organizační záležitosti.
2.   Paní Dagmar Šefčíková – „Ukončení nájemní smlouvy na pronájem KD“
3.   Záležitosti ZŠ a MŠ Kravsko.
4.   Projednání rozpočtového opatření č. 4/2014 a 5/2014
5.   Projednání „ Rozpočtového výhledu na r. 2015“
6.   Projednání „Rozpočtového provizoria na rok 2015“.
7.   Organizační zabezpečení inventarizace majetku obce.
8.   Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
9.   Žádost o odkoupení stavebního pozemku..
10.  VAK – „Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku“.
11.  Zástavní smlouva na jištění půjčky SFŽP.
12.  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN – 014330027492/001
13.  HS plus – „Smlouva o dílo č. 6557“.
14.  KB – nabídka úvěru.
15.  Pozemní stavby a  „A -  PROJEKT“ –  Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.
16.  Jana a Jindřich Dvořákovi – odstoupení  od koupě stavebního pozemku p.č. 178/42.
17.  Volba členů výborů a komisí.
18.  Jednací a organizační řád ZO.
19.  Záměr pronájmu pozemků.
20.  Lesy ČR – „Žádost o odkup pozemku p.č.596/7“
21.  Zpráva starosty.
22.  Diskuse – závěr.

V Kravsku dne 24.11.2014
Mgr. František Moučka, starosta obce

Vyvěšeno :  24.11.2014
Sejmuto :  4.12.2014