+420 515 255 131

Pozvánka na ustavující zasedání

04. 11. 2014 | obec
Nově zvoleným členům Zastupitelstva obce Kravsko

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kravsko


Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kravsko:
Místo konání: Obec Kravsko – místnost obecního úřadu, Kravsko č.p. 12
Doba konání: Pondělí 10. listopadu 2014  od 17:30 hod.

Navržený program:

1. Složení slibu.
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Schválení „Volebního řádu pro volby orgánů Zastupitelstva obce Kravsko“
5. Volba volební komise.
6. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

7. Zřízení výborů zastupitelstva obce
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního výboru
e) volba předsedy výboru pro TV a sport
f) volba předsedy výboru pro školství

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
9. Schválení zastupitelů, kteří budou oprávněni k vykonávání veřejných obřadů.
10. Pověření starosty „příkazcem operací dle zákona č. 320/11 Sb.“.
11. Diskuse

Kravsko  dne 31.10. 2014.

Pavel Hlávka
dosavadní starosta obce Kravsko