+420 515 255 131

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

06. 10. 2010 | admin
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kravsko č.5/2010-5/16  ze dne 22.9.2010

Název nemovitosti: pozemek 

Orientační cena v Kč: Dle nabídek žadatelů. Minimální nabídka je dle odhadní ceny  (zákon č. 151/1997 a vyhláška MF ČR  č.3/2008 Sb.)    21 700,0 Kč. Kupní cena bude navýšena o náklady spojenými se zaměřením pozemku.

Umístění nemovitosti:
Pozemek se nachází v katastru obce Kravsko.  Jedná se o prodej pozemku p.č. 476/8- zahrada ve výměře cca  385 m2  v katastrálním území obce Kravsko.

Upozornění:
Kupující hradí zaměření pozemku a náklady na sepsání kupní smlouvy. 

Navrhovaný účel využití:
Zahrada nebo stavební pozemek.

V nabídce uveďte:
- u právnických osob: název, sídlo, IČ, fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, nabídku ceny za pronájem, popis uvažovaného využití, kontakt ( telefon, e-mail)
- u fyzických osob : jméno a příj-mení,datum narození, trvalé bydliště, kontakt ( telefon, e-mail), nabídku ceny , popis uvažovaného využití
Nabídky a připomínky doručte v zalepené obálce do 15. dnů ode dne zveřejnění, tj. do 18.10.2010, 12.00h. na Obecní úřad Kravsko.
Obálku označte: „ Koupě pozemku p.č. 476/8, NEOTVÍRAT!
Na nabídky doručené po termínu nebude brán zřetel!
Obec Kravsko si vyhrazuje zrušení nabídkového řízení bez udání důvodu!
Mgr. František Moučka, starosta obce